Number 13(2)2018

Table of Contents

Environmental Regulation and Employment: Evaluating the Role of Water Pollution Prevention and Control Law in China
Prawo ochrony środowiska a zatrudnienie: ocena Ustawy o zapobieganiu zanieczyszczeniu i kontroli jakości wód w Chinach
Wei Yu, Xiao Liu

Sustainability Reporting Practices in Emerging Economies: A Cross-Country Study of BRICS Nations
Raportowanie praktyk zrównoważonego rozwoju w gospodarkach wschodzących: studium porównawcze krajów z grupy BRICS
Ajay Kumar, Niladri Das

New Approach to Environmental Protection and Human Rights from the Perspective of Human Needs
Nowe spojrzenie na ochronę środowiska i prawa człowieka z perspektywy jego potrzeb
Piotr Krajewski

Legal Peculiarities of Implementing the Concept of Sustainable Development in the National Forest Legislation (in Terms of Russia)
Prawne wyzwania wdrażania koncepcji rozwoju zrównoważonego w Lasach Państwowych (na przykładzie Rosji)
Aleksey Anisimov, Anatoly Ryzhenkov, Anna Shulga

Can Sustainable Human Manage to Prevent Imbalances in the Natural and Social Environment?
Czy zrównoważony człowiek może zapobiec nierównowadze w środowisku naturalnym i społecznym?
Wiesław Sztumski

Trade Openness, Political Stability and Environmental Performance: What Kind of Long-Run Relationship?
Otwartość w handlu, stabilność polityczna i wydajność środowiskowa: Jaki rodzaj długotrwałej relacji?
Jing Niu, Jun Wen, Xiu-Yun Yang, Chun-Ping Chang

Green Entrepreneurship as a Connector among Social, Environmental and Economic Pillars of Sustainable Development. Why Some Countries are More Agile?
Zielona przedsiębiorczość jako łącznik filarów rozwoju zrównoważonego: społecznego, środowiskowego i ekonomicznego. Dlaczego niektóre kraje wypadają lepiej?
Ada Domańska, Beata Żukowska, Robert Zajkowski

The Moral Imperatives of Sustainable Development: A Kantian Overview
Imperatywy moralne zrównoważonego rozwoju: podejście kantowskie   
Pankojini Mulia, Ajit Kumar Behura, Sarita Kar

Local Currencies as an Instrument for Implementing the Concept of Sustainable Development
Waluty lokalne jako instrument realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju
Magdalena Miszczuk

Estimation and Factor Decomposition of Carbon Emissions in China’s Tourism Sector
Szacowanie poziomu emisji i czynników rozkładu dwutlenku węgla w chińskim sektorze turystycznym
Jiandong Chen, Aifeng Zhao, Qiuping Zhao, Malin Song, Tomas Baležentis, Dalia Streimikiene

The REKO System in Finland: a New Model of a Sustainable Marketing Channel
System REKO w Finlandii: nowy model zrównoważonego kanału marketingowego
Barbara Szymoniuk, Heidi Valtari

Pattern of Energy Productivity and Gross Domestic Product Among European Countries
Wzór produktywności energetycznej i produktu krajowego brutto wśród krajów europejskich
Carmen Elena Stoenoiu

Analysis of Environmental and Energetical Possibilities of Sustainable Development of Wind and Photovoltaic Power Plants
Analiza ekologiczno-energetycznych możliwości zrównoważonego rozwoju elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych
Izabela Piasecka, Andrzej Tomporowski

Income Inequality and its Consequences within the Framework of Social Justice
Nierówności dochodów i ich konsekwencje w kontekście sprawiedliwości społecznej
Halyna Mishchuk, Natalia Samoliuk, Yuriy Bilan, Dalia Streimikiene

Environmental Virtue Ethics and Sustainability
Etyka cnót środowiskowych a zrównoważony rozwój
Dominika Dzwonkowska

Some Legal Problems Concerning Implementation of Sustainable Use of Wildlife Concept in the Russian Federation
Niektóre problemy prawne dotyczące wdrażania koncepcji zrównoważonego użytkowania dzikiej przyrody w Federacji Rosyjskiej
Svetlana Ivanova

Food Waste in the Organic Recycling System and Sustainable Development
Odpady żywności w systemie recyklingu organicznego a zrównoważony rozwój
Joanna Kostecka, Mariola Garczyńska, Grzegorz Pączka

Choice Behavior for Intelligent Vehicle: Factors and Relationships
Uwarunkowania wyboru inteligentnego pojazdu: czynniki i powiązania
Yuhong Cao, Wei Hu

Bioregionalism: Practical Environmental Ethics with an Underlying Pragmatic Ideal
Bioregionalizm: praktyczna etyka środowiskowa z uwzględnieniem pragmatycznego ideału
Ipsita Sarkar, Ajit Behura

Equality of Resources, Ethical Principles and Sustainable Development
Równość zasobów, zasady etyczne i zrównoważony rozwój
Mayavee Singh

Monitoring of Organic Micropollutants in Effluents as Crucial Tool in Sustainable Development
Monitoring mikrozanieczyszczeń organicznych jako ważne narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju
Maria Włodarczyk-Makuła, Ewa Wiśniowska, Agnieszka Popenda

The Paradigm of Social Consensus for Shaping the Structural Order in Development Management
Paradygmat konsensus społeczny dla kształtowania ładu strukturalnego w zarządzaniu rozwojem
Franciszek Piontek, Barbara Piontek