Income Inequality and its Consequences within the Framework of Social Justice

Nierówności dochodów i ich konsekwencje w kontekście sprawiedliwości społecznej

Halyna Mishchuk*, Natalia Samoliuk*, Yuriy Bilan**, Dalia Streimikiene***

*Labour Resources and Entrepreneurship Department, National University of Water  and Environmental Engineering, Soborna str., 11, 33028, Rivne, Ukraine
**Centre of Applied Economic Research, Faculty of Management and Economics, Tomas Bata University in Zlin, nam. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlin, Czech Republic
***Institute of Economics and Finance management, Vilnius University, Kaunas Faculty, Muitines 8, Kaunas, LT-44280, Lithuania
E-mails:  mischuk_galina@ukr.net;samoliuk_@ukr.net; yuriy_bilan@yahoo.co.uk;
***Corresponding author: dalia@mail.lei.lt

Abstract

The paper deals with important social-political issues of sustainable development. Basing on the case study of income inequality indicators in the EU the paper reveals that there is a close relationship between inequality and unemployment; furthermore it confirms that inequality has a significant impact on migration and GNI per capita. The authors detected the differences in national models of inequality regulation by grouping the countries and highlighting those in which the relationship is most clearly and explicitly manifested. A more detailed analysis of these two groups (17 countries) suggests that the relationship between inequality and GNI actually reproduces the distribution of the countries according to the GNI to tax burden ratio (in 2015 the correlation coefficients are – 0.702 and 0.718 respectively). Since there is almost no relationship between inequality and tax rates for public and corporations, apparently, the impact on public performance is formed within the processes of income redistribution. Conversely, based on the country grouping according to income distribution, GNI and tax burden, the authors revealed a pattern: the countries with low income inequality have the highest GNI rates even in case of tax burden which is significantly higher than average European values. Basing on discovered relations between income inequality and other factors, the research demonstrated the importance of the state regulation of distribution processes directed towards achieving positive social and economic consequences.

Key words: inequality, income distribution, justice, migration, human development

Streszczenie

Artykuł poświęcony jest społeczno-politycznym zagadnieniom zrównoważonego rozwoju. W oparciu o studium przypadku odnoszące się do nierówności dochodów w krajach Unii Europejskiej autorzy udowadniają, że istnieje istotna zależność pomiędzy nierównościami a bezrobociem, a co więcej potwierdzają, że nierówności mają znaczący wpływ na migrację i dochód narodowy brutto (GNI) per capita. Autorzy wskazali na różnice w przyjmowanych w poszczególnych krajach modelach odnoszących się do rozwiązań związanych z nierównościami, grupując kraje i wskazując na te, w których związek ten jest najbardziej wyraźny. Bardziej szczegółowa analiza tych dwóch grup (17 krajów) sugeruje, że związek między nierównościami a GNI jest symetryczny do podziału krajów według GNI, z uwzględnieniem wskaźnika obciążeń podatkowych (w 2015 r. współczynnik korelacji wyniósł odpowiednio – 0,702 i 0,718). Ponieważ w zasadzie nie ma związku między nierównością  a  stawkami  podatkowymi,  najwyraźniej wpływ na finanse publiczne kształtuje się na bazie procesów redystrybucji dochodu. I odwrotnie, w oparciu o podział krajów według podziału dochodów, GNI i obciążeń podatkowych, autorzy wskazali na prawidłowość: kraje o niskich dochodach mają najwyższe wskaźniki GNI, nawet w przypadku obciążeń podatkowych znacznie przewyższających średnie europejskie wartości. Opierając się na udowodnionych zależnościach między nierównościami dochodów a innymi czynnikami, badania wykazały, że  istotną rolę odgrywa państwowa regulacja procesów dystrybucji ukierunkowana na osiągnięcie pozytywnych konsekwencji społecznych i ekonomicznych.

Słowa kluczowe: nierówność, dystrybucja dochodu, sprawiedliwość, migracja, rozwój człowieka

Problemy Ekorozwoju 13(2)2018: 131-138

PDF (FULL PAPER)