Monitoring of Organic Micropollutants in Effluents as Crucial Tool in Sustainable Development

Monitoring mikrozanieczyszczeń organicznych jako ważne narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju

*Maria Włodarczyk-Makuła, **Ewa Wiśniowska, ***Agnieszka Popenda

Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Politechnika Częstochowska, ul. Dąbrowskiego 69, 42-200 Częstochowa, Poland
E-mail: *mwm@is.pcz.czest.pl; **ewisniowska@is.pcz.czest.pl; ***apopenda@is.pcz.czest.pl

Abstract

Water resources are crucial issues in sustainable development. From an economic perspective lack of clean water leads to long-lasting effects on human capital and growth. The key problem is to what extent can we give up on the economic growth to preserve the natural resources for future generations. Progress in monitoring will be critical in ensure to achieving sustainable development goals. However  monitoring of the status quo is not the only strategy. The better one is monitoring of pollutants discharging in order to prevent or at least to limit their amounts. At present, the afore mentioned monitoring is not carried out with respect to municipal effluents despite the fact that these contaminants are found in the treated wastewater and should be monitored  to avoid pollution of surface waters. The types of micropollutants that should be monitored have to be chosen individually for each wastewater treatment plant (WWTP) depending to local conditions that allows to fullfill the tasks  in sustainable development. Recent changes in Polish legislations relying on which organic micropollutants are considered when classification of surface and underground water is made, are the proper directions.

Key words: organic micropollutants,environmental safety, sustainable development, surface water, effluents, monitoring

Streszczenie

Zasoby wodne są kluczowym elementem zrównoważonego rozwoju. Z punktu widzenia ekonomii brak czystej wody prowadzi do długofalowych skutków dla rozwoju i wzrostu ludzkości. Kluczowym pytaniem jest co można zrobić, aby rozwój ekonomiczny odbywał się w sposób pozwalający na zachowanie zasobów naturalnych dla przyszłych pokoleń?  Postęp w sposobie monitorowania będzie krytyczny dla sprawdzenia i oceny stopnia realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Monitorowanie stanu istniejącego nie jest odpowiednio skuteczną metodą. Lepszą strategią jest monitorowanie zrzutów zanieczyszczeń, tak aby można było im zapobiegać lub je ograniczać. Obecnie tego rodzaju monitoring nie jest stosowany w odniesieniu do odpływów z oczyszczalni ścieków komunalnych pomimo tego, że wyniki badań wskazują, że organiczne mikrozanieczyszczenia występują powszechnie w oczyszczonych ściekach. Z tego względu należałoby wprowadzić obowiązek monitorowania stężeń wybranych mikrozanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych. Zakres monitoringu powinien być dobrany indywidualnie dla każdej oczyszczalni ścieków w zależności od lokalnych czynników, co pozwoli na realizację zasady zrównoważonego rozwoju. Dobrym kierunkiem jest natomiast wprowadzony w Polsce obowiązek monitorowania wybranych organicznych mikrozanieczyszczeń w wodach powierzchniowych i podziemnych.

Słowa kluczowe: mikrozanieczyszczenia organiczne, bezpieczeństwo środowiskowe, zrównoważony rozwój, wody powierzchniowe, ścieki oczyszczone, monitoring

Problemy Ekorozwoju 13(2)2018: 191-198

PDF (FULL PAPER)