New Approach to Environmental Protection and Human Rights from the Perspective of Human Needs

Nowe spojrzenie na ochronę środowiska i prawa człowieka z perspektywy jego potrzeb

Piotr Krajewski

Faculty of Law and Administration, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
E-mail: piotr529@wp.pl

Abstract

Human rights certainly belong to the most ambitious and, at the same time (rightly referred to as) fundamental rights. Without them, all others would only make an efficient instrument of oppression or unequal treatment. Interestingly, environmental protection does not hold an important place among them, although it is the natural environment that determines the existence of each human being. At least for this reason, it deserves more attention and respect. It guarantees satisfying all existential, spiritual and social needs, both in individual and group dimensions; it offers safety and development – in other words, the fundamental needs of every person.

Key words: Human needs, human rights, environmental protection

Streszczenie

Prawa człowieka z pewnością należą do najbardziej ambitnych, a jednocześnie (słusznie nazywanych) podstawowych. Bez nich wszystkie inne byłyby tylko sprawnym instrumentem opresji i nierównego traktowania. Ciekawe, że wśród nich, ochrona środowiska nie zajmuje poczesnego miejsca, a to przecież od niego zależy egzystencja każdej istoty ludzkiej. Z tego chociażby względu należy się mu więcej uwagi i poszanowania. Ono gwarantuje zaspokajanie wszystkich potrzeb egzystencjalnych, duchowych i społecznych, tak w wymiarze indywidualnym jak i grupowym; oferuje bezpieczeństwo i rozwój – słowem podstawowe potrzeby każdego człowieka.

Słowa kluczowe: potrzeby człowieka, prawa  człowieka, ochrona środowiska

Problemy Ekorozwoju 13(2)2018: 27-32

PDF (FULL PAPER)