Sustainability Reporting Practices in Emerging Economies: A Cross-Country Study of BRICS Nations

Raportowanie praktyk zrównoważonego rozwoju w gospodarkach wschodzących: studium porównawcze krajów z grupy BRICS

Ajay Kumar*, Niladri Das**

Department of Management Studies, Indian Institute of Technology (ISM), Dhanbad, Jharkhand-826004, India
E-mails:* ajay.dms16@gmail.com, ** niladri_pnu2003@yahoo.co.in

Abstract

In the backdrop of a growing geo-political and economic importance of emerging economies, the objective of this paper is to ascertain whether firms in emerging economy are willing to match their increased economic weight with greater social responsibility. Given the relative scarcity of research in Sustainability Reporting (SR) practices in BRICS, particular attention is to be given to firms from these countries. The research question is examined through the analysis of differences between firms from BRICS nations in terms of various indicators of sustainability reporting practices. This study aims to evaluate corporate sustainability reporting according to the GRI framework developed by the Global Reporting Initiative. The firms in the sample display clear evidence of a divide among emerging economies in SR practices. India, score the highest across all dimensions i.e. economic, environmental and social followed by China while Russian companies have poor score across all categories. The leading industry complying with GRI reporting practices in case of India is Computer Hardware & Software industry with sustainability score of 94.02% and in Brazil, it is Pulp & Paper with 87.97% sustainability disclosure score. In Russia, it is Oil & Gas with 60.84% and in the case of China it is Automobiles & Transport with 71.06% disclosure score and retail industry in South Africa with 62.84% disclosurescore.

Key words: sustainability reporting, GRI indicators, BRICS, emerging economies

Streszczenie

W kontekście rosnącego geopolitycznego i ekonomicznego znaczenia gospodarek wschodzących, celem tego artykułu jest ustalenie, czy firmy funkcjonujące w ramach tych gospodarek są gotowe dostosować swoją zwiększoną wagę ekonomiczną do większej odpowiedzialności społecznej. Biorąc pod uwagę względną rzadkość badań prowadzonych w zakresie raportowania praktyk na rzecz zrównoważonego rozwoju w krajach BRICS (Brazylii, Rosji, Indii, Chinach i RPA), szczególną uwagę należy zwrócić na firmy pochodzące z tych właśnie krajów. W badaniach przeprowadzono analizę różnic odnoszących się do firm z grupy krajów BRICS w kontekście różnych wskaźników związanych z raportowaniem praktyk na rzecz zrównoważonego rozwoju. Celem była ocena praktyk raportowania odpowiedzialności korporacyjnej z wykorzystaniem platformy GRI opracowanej przez Global Reporting Initiative. Ocena wybranych firm ukazała zróżnicowanie, jakie występuje w poszczególnych krajach wschodzących gospodarek w zakresie realizowanych praktyk. Indie osiągają najwyższe wyniki we wszystkich wymiarach rozwoju zrównoważonego, tj. gospodarczym, środowiskowym i społecznym, za nimi plasują się Chiny, podczas gdy rosyjskie firmy osiągają słabsze wyniki we wszystkich kategoriach. Wiodącą branżą zgodną z praktykami raportowania GRI w przypadku Indii jest przemysł sprzętu i oprogramowania (z poziomem zrównoważoności wynoszącym 94,02%), a w Brazylii przemysł papierniczy(z wynikiem wiarygodności 87,97%). W Rosji jest to przemysł petrochemiczny i gazowy (60,84%), podczas gdy w Chinach przemysł samochodowy i transportowy (71,06%), natomiast w RPA sprzedaż detaliczna (62,84%).

Słowa kluczowe: raportowanie praktyk zrównoważonego rozwoju, wskaźniki GRI, wschodzące  gospodarki

Problemy Ekorozwoju 13(2)2018: 17-25

PDF (FULL PAPER)