Trade Openness, Political Stability and Environmental Performance: What Kind of Long-Run Relationship?

Otwartość w handlu, stabilność polityczna i wydajność środowiskowa: jaki rodzaj długotrwałej relacji?

Jing Niu*, Jun Wen**, Xiu-Yun Yang**, Chun-Ping Chang*

* Xi’an University of Finance and Economics, Xi’an, Shaanxi, China
**School of Economics and Finance, Xi’an Jiaotong University, Shaanxi, China
E-mail (corresponding author): cpchangxj@163.com; cpchang@g2.usc.edu.tw

Abstract

This paper investigates the long-run relationships among environmental performance, political stability, and trade openness for 126 countries as well as the sub-samples of OECD and non-OECD countries, using the panel cointegration and panel-based error correction models for the period 2002-2014. For the full sample and the non-OECD countries, our results corroborate that there exists a long-term equilibrium cointegrated relationship among the variables. Moreover, the panel fully modified ordinary least square (FMOLS) estimations present that political stability and trade openness have a negative effect on environmental performance in full samples case as well as the non-OECD countries, whereas trade openness exhibits a positive influence on environmental performance in OECD countries. The vector error correction model (VECM) shows a diversified negative causalities running from trade openness and political stability to environmental performance in the long run for both full samples and the sub-samples countries. The policy implication is that pollution haven hypothesis (PHH) is supported and trade regulations can help promote environmental performance; meanwhile, political stability accelerates macroeconomic performance and attracts more foreign investment. Overall, the government can carry on a policy to lower pollution levels, thus further advancing environmental performance.

Key words: political stability, trade openness, Environmental Performance Index, Panel Cointegration, causality

Streszczenie

W niniejszym artykule przeanalizowano długoterminowe relacje pomiędzy wydajnością  środowiskową, stabilnością polityczną i otwartością handlu w 126 krajach, a także pod-próbki krajów OECD i spoza OECD, z wykorzystaniem kointegracji panelowej i panelowych modeli korekcji błędów za lata 2002-2014. W przypadku całej próby i krajów spoza OECD nasze wyniki potwierdzają, że między zmiennymi istnieje długookresowa równowagowa zależność. Co więcej, panel FMOLS wskazuje, że stabilność polityczna i otwartość handlu mają negatywny wpływ na wydajność środowiskową w przypadku pełnych próbek, jak również w krajach nienależących do OECD, podczas gdy otwartość handlowa ma pozytywny wpływ na wydajność środowiskowe w krajach OECD. Model VECM pokazuje zróżnicowane negatywne przyczyny, które wynikają z otwartości handlowej i stabilności politycznej na wydajność środowiskową w dłuższej perspektywie, zarówno dla pełnych próbek, jak i dla podpróbek. Konsekwencją polityczną jest to, że hipoteza PHH (pollution haven hypothesis) jest wspierana, a regulacje handlowe mogą pomóc w promowaniu wydajności środowiskowej; tymczasem stabilność polityczna przyspiesza wyniki makroekonomiczne i przyciąga więcej inwestycji zagranicznych. Ogólnie rzecz biorąc, rząd może prowadzić politykę mającą na celu obniżenie poziomu zanieczyszczeń, a tym samym umożliwia dalszy postęp w dziedzinie ochrony środowiska.

Słowa kluczowe: stabilność polityczna, otwartość w handlu,  Indeks Wydajności Środowiskowej, Panel Kointegracyjny, przyczynowość

Problemy Ekorozwoju 13(2)2018: 57-66

PDF (FULL PAPER)