Analysis of Environmental and Energetical Possibilities of Sustainable Development of Wind and Photovoltaic Power Plants

Analiza ekologiczno-energetycznych możliwości zrównoważonego rozwoju elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych

Izabela Piasecka*, Andrzej Tomporowski**

University of Science and Technology in Bydgoszcz, Faculty of Mechanical Engineering, Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, Poland
E-mails: *izapia000@utp.edu.pl, **a.tomporowski@utp.edu.pl

Abstract

The study evaluated the ecological and energetical possibilities of sustainable development of wind and photovoltaic power plants using the LCA method. An environmental analysis of the material phases of the life cycle of the 2 MW wind and photovoltaic power plant was conducted. The size of the environmental impacts over the life cycle and the scale of emissions of hazardous substances into the atmosphere, water and soil have been analyzed. Particular attention has been paid to greenhouse gas emissions and energy intensity levels recorded at various stages of the life cycle. The research conducted has provided the basis for formulating recommendations and guidelines for more pro-environmental, sustainable development of the analyzed renewable energy sources.

Key words: renewable energy sources, sustainable development, wind power plant, photovoltaic power plant, Life Cycle Assessment (LCA)

Streszczenie

W artykule dokonano oceny ekologiczno-energetycznych możliwości zrównoważonego rozwoju elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych, z wykorzystaniem metody LCA. Przeprowadzono środowiskową analizę materialnych faz cyklu istnienia 2 MW elektrowni wiatrowej i fotowoltaicznej. Przeanalizowano wielkość następstw środowiskowych w ich całym cyklu życia oraz skalę emisji niebezpiecznych substancji do atmosfery, wody i gleby. Szczególną uwagę zwrócono na emisję gazów cieplarnianych oraz poziom energochłonności odnotowany w poszczególnych etapach cyklu istnienia. Przeprowadzone badania stały się podstawą do sformułowania zaleceń i wytycznych do bardziej prośrodowiskowego, zrównoważonego rozwoju analizowanych odnawialnych źródeł energii.

Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, zrównoważony rozwój, elektrownia wiatrowa, elektrownia fotowoltaiczna, środowiskowa ocena cyklu istnienia (LCA)

Problemy Ekorozwoju 13(2)2018: 125-130

PDF (FULL PAPER)