Legal Peculiarities of Implementing the Concept of Sustainable Development in the National Forest Legislation (in Terms of Russia)

Prawne wyzwania wdrażania koncepcji rozwoju zrównoważonego w Lasach Państwowych (na przykładzie Rosji)

Aleksey Anisimov*, Anatoly Ryzhenkov**, Anna Shulga***

*Department of Civil Law and Process of the Kalmyk State University, Russia,
E-mail: anisimovap@mail.ru
**Department of Civil Law and Process of the Kalmyk State University, Russia, E-mail: 4077778@list.ru
***Volgograd Institute of Management – Branch of Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration,
E-mail: mato-anna@yandex.ru

Abstract

The article examines peculiarities of implementing the concept of sustainable development in the forest legislation of Russia. On the basis of analysis of legislative provisions and law enforcement practice the authors substantiate the conclusion that, despite a number of drawbacks of Russian criteria and indicators of sustainable development in the field of forest use, their approval means Russia’s commitment to their observance to assess the level of sustainable development, since they are a mechanism for monitoring of and influence on the system of sustainable management of forests. These criteria and indicators require further development by including social indicators of sustainable development in them, which will allow moving from the strategy for ensuring rational use of forests aimed only at finding a balance between environmental and economic interests to full implementation of the concept of sustainable development in the field of forest use.

Key words: sustainable forestry development, sustainable forest management, sustainable development of forest complex, sustainable forest use, forest

Streszczenie

W artykule poddano analizie wprowadzanie koncepcji rozwoju zrównoważonego do prawodawstwa odnoszącego się do lasów w Rosji. Na podstawie analizy przepisów prawnych i praktyki egzekwowania prawa autorzy uzasadniają wniosek, według którego pomimo wielu wad rosyjskich kryteriów i wskaźników zrównoważonego rozwoju w zakresie użytkowania lasu, ich zatwierdzenie oznacza zobowiązanie się Rosji do wejścia na drogę zrównoważonego rozwoju, ponieważ są one mechanizmem monitorowania i wpływu na systemu zrównoważonego zarządzania lasami. Te kryteria i wskaźniki wymagają dalszego rozwoju poprzez uwzględnienie w nich społecznych wskaźników zrównoważonego rozwoju, co pozwoli na przejście od strategii na rzecz racjonalnego wykorzystania lasów w celu znalezienia równowagi między interesami środowiskowymi i gospodarczymi a pełnym wdrożeniem koncepcji zrównoważonego rozwoju w dziedzinie użytkowania lasu.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój lasu, zrównoważone zarządzanie lasem, zrównoważony rozwój kompleksów leśnych, zrównoważone korzystanie z lasu, las

Problemy Ekorozwoju 13(2)2018: 33-42

PDF (FULL PAPER)