The Moral Imperatives of Sustainable Development: A Kantian Overview

Imperatywy moralne zrównoważonego rozwoju: podejście kantowskie

Pankojini Mulia*, Dr. Ajit Kumar Behura**, Dr. Sarita Kar***

*Department of Humanities and Sciences, SR International Institute of Technology Hyderabad- 501301, India
** ***Department of Humanities and Social Sciences, Indian Institute of Technology(ISM) Dhanbad-826004, India
E-mails: *pankojinim@gmail.com, **ajitbehura@gmail.com, ***karsarita@gmail.com

Abstract

The philosophy of Immanuel Kant based on the logical analysis of reason in general and moral reason in particular. To him, moral principles should come from reason not from experiences. The general formula based on reason is the Categorical Imperative; it is the Moral Law. In this paper Sustainable Development is revisited from Categorical Imperative point of view. Three aspects of sustainable development like need, justice and the environmental limitation is given equal importance and the entire discussion is broadly distinguished into three different categories viz., Kantian Social Imperative, Kantian Economic Imperative and Kantian Environmental Imperative.

Key words: Sustainable Development, Moral Reasoning, Kantian Social Imperative, Kantian Economic Imperative, Kantian Environmental Imperative

Streszczenie

Filozofia Immanuela Kanta oparta jest w ogólności na logicznej analizie rozumu, ze szczególnym uwzględnieniem rozumowania moralnego. Według niego zasady moralne powinny pochodzić z rozumu, a nie z doświadczenia. Najważniejszy jest oparty na rozumie Imperatyw kategoryczny; to Prawo Moralne. W tym artykule problematyka zrównoważonego rozwoju została omówiona z perspektywy Imperatywu kategorycznego. Trzem aspektom zrównoważoności: potrzebom, sprawiedliwości i ograniczeniom środowiskowym nadana równą rangę, a cała dyskusja uwzględnia trzy różne kategorie: kantowski imperatyw społeczny, kantowski imperatyw ekonomiczny i kantowski imperatyw środowiskowy.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, rozumowanie moralne, kantowski imperatyw społeczny,  kantowski imperatyw ekonomiczny, kantowski imperatyw środowiskowy

Problemy Ekorozwoju 13(2)2018: 77-82

PDF (FULL PAPER)