Bioregionalism: Practical Environmental Ethics with an Underlying Pragmatic Ideal

Bioregionalizm: praktyczna etyka środowiskowa z uwzględnieniem pragmatycznego ideału

Ipsita Sarkar*, Ajit Behura**

Department of Humanities and Social Sciences, IIT Dhanbad – 826004, India
E-mails: *ipsitaroy11@rediffmail.com, **ajitbehura@gmail.com

Abstract

The theories of environmental ethics battle about appropriate value of nature and consequently the appropriate human attitude towards nature. However, they are unable to influence actual human behavior towards nature. So what we need here is not another theory about what possesses intrinsic value or, what ought to influence behavior, but some strategies that can actually influence individual behavior, their attitude about unlimited consumption, and their present environmentally destructive lifestyles. Bioregionalism may be one such strategy. Bioregionalism, with its ethics of reinhabitation and precondition of identification with the local place ensures an emotional connection with nature, which may just be the answer to human induced environmental degradation. Further, such practical ethics has an underlying pragmatic ideal.  Pragmatism is the school of thought that roughly holds that our ideas, theories, and world views should be examined in the light of their practical implications in our lives.

Key words: bioregionalism, pragmatism, sustainable development, practical ethics, environment

Streszczenie

Koncepcje etyki środowiskowej wskazują na odpowiednią wartość przyrody, a w konsekwencji odpowiedni stosunek człowieka do natury. Nie są one jednak w stanie wpływać na faktyczne ludzkie zachowania wobec natury. Potrzebujemy więc nie kolejnej teorii na temat tego, co ma wartość wewnętrzną lub, co powinno wpływać na nasze zachowanie, ale nowych strategii, które mogą faktycznie wpływać na indywidualne zachowanie ludzi, ich stosunek do nieograniczonej konsumpcji i obecny szkodliwy dla środowiska styl życia. Jedną z takich strategii może być bioregionalizm, który z jego etyką odnowy i założeniem identyfikacji z tym, co lokalne, zapewnia emocjonalny związek z naturą i odpowiedź na wywołaną przez człowieka degradację środowiska. Co więcej, taka praktyczna etyka ma ukryty pragmatyczny ideał. Pragmatyzm wszak jest szkołą myślenia, która z grubsza utrzymuje, że nasze idee, teorie i poglądy na świat powinny być badane w świetle ich praktycznych implikacji w naszym życiu.

Słowa kluczowe: bioregionalizm, pragmatyzm, rozwój zrównoważony, etyka praktyczna, środowisko

Problemy Ekorozwoju 13(2)2018: 177-184

PDF (FULL PAPER)