Some Legal Problems Concerning Implementation of Sustainable Use of Wildlife Concept in the Russian Federation

Niektóre problemy prawne dotyczące wdrażania koncepcji zrównoważonego użytkowania dzikiej przyrody w Federacji Rosyjskiej

Svetlana Ivanova

Land Law and Labor Law Department, Orenburg State Agrarian University, 12, ul. Ozernaya, Prigorodny Settlement, Orenburg District, Orenburg Region, 460507, Russian Federation
E-mail: svetlana.ivanova.osau@gmail.ru

Abstract

The article offers a new perspective on the problems of sustainable use and conservation of wildlife in the context of the concept of sustainable development. The author proposes to depart from the approach currently existing in Russia to the sustainable use of wildlife, which includes measures to preserve and use only certain species of wild animals that are more economically relevant for human beings. The ways and means to realize the concept of sustainable development proposed by the author make it possible to ensure Russia’s economic, environmental and social concerns, based upon the principle of relationship between different species of wild animals.

Key words: sustainable development, wildlife objects, balance of convenience, use of wildlife, hunting lands, local communities

Streszczenie

Artykuł przedstawia z nowej perspektywy problematykę zrównoważonego wykorzystywania i ochrony dzikiej przyrody w kontekście zrównoważonego rozwoju. Autorka proponuje odejście od obecnie istniejącego w Rosji podejścia do zrównoważonego wykorzystywania dzikiej fauny i flory, które obejmuje działania mające na celu zachowanie i wykorzystywanie tylko niektórych gatunków dzikich zwierząt, które są bardziej istotne ekonomicznie dla ludzi. Proponowane przez autorkę sposoby i środki realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju umożliwiają zapewnienie właściwego traktowania ekonomicznych, środowiskowych i społecznych problemów Rosji, w oparciu o zasadę wzajemnych relacji między różnymi gatunkami dzikich zwierząt.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, obiekty dzikiej przyrody, równowaga, wykorzystywanie dzikiej przyrody, tereny łowieckie, lokalne społeczności

Problemy Ekorozwoju 13(2)2018: 147-156

PDF (FULL PAPER)