Food Waste in the Organic Recycling System and Sustainable Development

Odpady żywności w systemie recyklingu organicznego  a zrównoważony rozwój

Joanna Kostecka, Mariola Garczyńska, Grzegorz Pączka

Department of Biological Basis of Agriculture and Environmetal Education, Faculty of Biology and Agriculture, University of Rzeszów, M. Ćwiklińskiej 1A, 25-601 Rzeszów, Poland
E-mail: jkosteck@ur.edu.pl

Abstract

According to the FAO report, nearly one-third of products manufactured for food purposes is wasted every year (1.3 billion tons per year) in the world. That is of great importance for all the aspects of sustainable development: natural, social and economic. More educational actions should be introduced in order to avoid and minimize the household organic waste. When it cannot be avoided, those who produced it – average consumers, but at the same time very important elements of the sustainable system of waste management, shall recognize food leftovers as a raw material for organic recycling. They should be composted, that results from a constant need of nutrient supplementation in soils of Europe. 

The aim of this study was to bring attention to the importance of activities concerning the organic waste segregation by each citizen. In the study, three possible methods of management were proposed (co-creation of food sharing, conducting earthworm ecological boxes and simply segregation of kitchen organic waste according to the currently effective law), every one of which becomes a part of building strategically explained waste management organization.

Key words: waste management, food waste, segregation, food sharing, earthworm ecological box

Streszczenie

Na świecie, zgodnie z raportem FAO, mniej więcej jedna trzecia produktów wytwarzanych w celach spożywczych marnuje się co roku (1,3 miliarda ton żywności rocznie). Ma to ogromne znaczenie dla wszystkich aspektów zrównoważonego rozwoju (przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych). Należy wprowadzać więcej działań edukacyjnych na rzecz unikania i minimalizacji domowych odpadów organicznych. Gdy nie uda się ich uniknąć – ich wytwórcy – przeciętni konsumenci, ale niezwykle ważni jako elementy ogniwa zrównoważonego systemu gospodarki odpadami, powinni rozpoznawać resztki żywności jako surowiec dla recyklingu organicznego. Należy je kompostować, co wynika ze stałej potrzeby uzupełniania składników pokarmowych w glebach Polski i Europy.

Celem pracy było zwrócenie uwagi na istotność działań z zakresu segregacji odpadów organicznych przez każdego obywatela. W opracowaniu zaproponowano rozważenie 3 możliwości postępowania (współtworzenie jadłodzielni, prowadzenie dżdżownicowej skrzynki ekologicznej i segregowanie organicznych odpadów kuchennych zgodnie z obowiązującym obecnie prawem), z których każda wpisuje się w budowanie strategicznie uzasadnionej organizacji gospodarki odpadami.

Słowa kluczowe: gospodarka odpadami, odpady żywności, segregacja, jadłodzielnia, dżdżownicowa skrzynka ekologiczna

Problemy Ekorozwoju 13(2)2018: 157-164

PDF (FULL PAPER)