Pattern of Energy Productivity and Gross Domestic Product Among European Countries

Wzór produktywności energetycznej i produktu krajowego brutto wśród krajów europejskich

Carmen Elena Stoenoiu

Technical University of Cluj-Napoca, Department of Machinery and Electric Drives, Romania
E-mail: Carmen.Stoenoiu@emd.utcluj.ro

Abstract

The first part of the study performs a comparative analysis over a period of 5 years between countries grouped by regions and regions through the energy intensity indicator using the data available in the Eurostat database. A statistical analysis was carried out using one-way ANOVA and post-hoc analysis using the Tukey test, and the three indicators surveyed (energy productivity, energy intensity of the economy, gross domestic product at market prices) allowed comparisons between countries. Thus, groups that differ in average have been highlighted. Using the Tukey test, all comparisons were made between the analyzed countries, taking two in two of each region, for each indicator, allowing the determination of homogeneous groups by checking the null hypothesis.

Key words: economic growth, development country, significant differences

Streszczenie

W artykule przeprowadzono analizę porównawczą odnoszącą się do okresu 5 lat między krajami pogrupowanymi według regionów oraz regionów pogrupowanych za pomocą wskaźnika intensywności energii, korzystając z danych dostępnych w bazie Eurostatu. Analizę statystyczną przeprowadzono za pomocą jednokierunkowej analizy wariancji ANOVA i analizy post-hoc przy użyciu testu Tukeya, a trzy analizowane wskaźniki (wydajność energetyczna, energochłonność gospodarki, produkt krajowy brutto po cenach rynkowych) umożliwiły dokonanie właściwych porównań pomiędzy wybranymi krajami. Wyróżniono grupy, które różnią się średnią. Korzystając z testu Tukeya, dokonano wszystkich porównań między analizowanymi krajami, biorąc po dwa z każdego regionu, dla każdego wskaźnika, umożliwiając określenie homogenicznych grup poprzez sprawdzenie hipotezy zerowej.

Słowa kluczowe: wzrost ekonomiczny, rozwój kraju, znaczące różnice

Problemy Ekorozwoju 13(2)2018: 113-123

PDF (FULL PAPER)