Green Entrepreneurship as a Connector among Social, Environmental and Economic Pillars of Sustainable Development. Why Some Countries are More Agile?

Zielona przedsiębiorczość jako łącznik filarów rozwoju zrównoważonego: społecznego, środowiskowego i ekonomicznego. Dlaczego niektóre kraje wypadają lepiej?

Ada Domańska*, Beata Żukowska**, Robert Zajkowski***

Maria Curie-Sklodowska University in Lublin, Maria Curie-Sklodowska sq. 5, 20-031 Lublin
E-mails: * ada.domanska@umcs.lublin.pl, ** beata.zukowska @umcs.lublin.pl, ***robert.zajkowski@umcs.lublin.pl

Abstract

Sustainable development is a concept which is diffusing through many dimensions of peoples’ life. As consumers, people can make their choices with regard to a sustainability idea. It is possible, mainly due to green entrepreneurship. Among UE members we can indicate those countries which are more engaged in ecopreneurship, and those which are less interested or ignore this issue. The main question of our research is why some UE countries outperform the others in green entrepreneurship development?

We believe that green entrepreneurship requires integration of all three pillars of sustainable development (economic, environmental and social). Only the integration of all three components can give the most satisfactory results. In our research we state that economic support from government and well-educated society create good conditions for green entrepreneurship. On this basis we put forward two hypotheses: enterprises operating in richer countries are more green-oriented and enterprises situated in countries where the society is more educated are more green-oriented.

Key words: sustainable development, pillars of sustainable development,  green entrepreneurship, resource efficiency

Streszczenie

Zrównoważony rozwój jest koncepcją, która może wywierać wpływ na różnorodne aspekty ludzkiego życia. Będąc konsumentami, ludzie mogą dokonywać wyborów sprzyjających idei harmonijnego rozwoju społeczeństwa. Jednym ze sposobów tego rodzaju funkcjonowania jest sprzyjanie rozwojowi zielonej przedsiębiorczości.Wśród krajów Unii Europejskiej (UE) można zidentyfikować zarówno te, które sprzyjają eko-przedsiębiorczości, jak również te, które wykazują niższy poziom zainteresowania tą koncepcją lub wręcz wykazują ignorancję w tym zakresie. Stąd też, można postawić zasadnicze pytanie, co powoduje, że jedne kraje dominują nad innymi w obszarze rozwoju zielonej przedsiębiorczości?

Bezsprzecznie, jej rozwój wiąże się z integracją trzech kluczowych filarów zrównoważonego rozwoju (ekonomicznego, środowiskowego oraz społecznego). Zachowanie równowagi pomiędzy nimi wydaje się być sposobem na uzyskanie co najmniej zadowalających efektów zrównoważonego rozwoju. Na gruncie rozważań prowadzonych w niniejszym artykule postawione zostały dwie hipotezy, wskazujące, że przedsiębiorstwa działające w krajach UE cechujących się wyższym poziomem zamożności (mierzonej produktem krajowym brutto – PKB) oraz kładące nacisk na wyższy poziom edukacji i świadomości pro-ekologicznej, są silniej zorientowane na wspieranie działalności sprzyjającej rozwojowi zielonej przedsiębiorczości.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, filary zrównoważonego rozwoju, zielona przedsiębiorczość, efektywność wykorzystania zasobów

Problemy Ekorozwoju 13(2)2018: 67-76

PDF (FULL PAPER)