Can Sustainable Human Manage to Prevent Imbalances in the Natural and Social Environment?

Czy zrównoważony człowiek może zapobiec nierównowadze w środowisku naturalnym i społecznym?

Wiesław Sztumski

University of Silesia in Katowice (Poland) 40-007 Katowice, ul. Bankowa 11, Poland
E-mail: ws34@op.pl

Abstract

The article contains reflections on modern models of human, created by capitalist socioeconomic formation. First of all, they refer to those models whose implementation affects the imbalance of social systems. These are different version of homo oeconomicus and homo digitalis, which is the latest version of homo virtualis. Their propagation poses a serious threat to the maintenance of balance in the social environment, and, consequently, to humankind. However, recently, the model of ecological man appeared, and his new version, a sustainable man, is only in statu nascendi.  He differs radically from homo oeconomicus and homo digitalis. Therefore, one believes that he will stop the pace of disequilibrium in the social environment. However, his success is doubtful.

Key words: social environment, homeostasis, economic man, digital man, sustainable man

Streszczenie

Artykuł zawiera rozważania o współczesnych modelach człowieka, wykreowanych przez kapitalistyczną formację społeczno-ekonomiczną. Przede wszystkim dotyczą one tych modeli, których implementacja wpływa na wzrost nierównowagi systemów społecznych Są to różne odmiany Homo oeconomicus  i homo digitalis, który jest najnowszą wersją Homo virtualis. Ich propagacja stwarza poważne zagrożenie dla utrzymywania równowagi w środowisku społecznym i – w konsekwencji – dla ludzkości. Jednak ostatnio pojawił się model człowieka ekologicznego, a jego nowa wersja – człowiek zrównoważony znajduje się dopiero in statu nascendi. Różni się on diametralnie od Homo oeconomicus i Homo digitalis, Dlatego przypuszcza się, że powstrzyma on tempo narastania nierównowagi w środowisku społecznym. Wątpliwe jest jednak, czy to mu się uda.

Słowa kluczowe: środowisko społeczne, homeostaza, człowiek ekonomiczny, człowiek cyfrowy, człowiek zrównoważony

Problemy Ekorozwoju 13(2)2018: 45-55

PDF (FULL PAPER)