Number 13(1)2018

Table of Contents

The Enlightenment Assumptions of the Brundtland Report
Oświeceniowe założenia Rapotu Brundtland
Andrzej Papuziński

The Tradeoff Between Growth and Environment: Evidence from China and the United States
Kompromis pomiędzy wzrostem a środowiskiem: przykład Chin i USA
Jianjun Li, Jing Xu

Attaining the Energy Sustainability: Analysis of the Ecuadorian Strategy
Ku zrównoważoności energetycznej: analiza Strategii Ekwadorskiej
Juan Lata-García, Christopher Reyes-Lopez, Francisco Jurado

Sovereign Wealth Funds as a Tool to Invest in Renewable Energy in Africa
Narodowe Fundusze Majątkowe jako narzędzie inwestycji w energię ze źródeł odnawialnych w Afryce
Olga Rataj

Problems in the Accomplishment of Solar and Wind Energy in India
Problemy z pozyskiwaniem energii słonecznej i wiatrowej w Indiach
Himanshu Sharma, Pankaj Kumar, Nitai Pal, Pradip Kumar Sadhu

Can Urban-rural Integration Decrease Energy Intensity? Empirical Study Based on China’s Inter-provincial Data
Czy integracja obszarów miejsko-wiejskich prowadzi do ograniczenia energochłonności? Przykład Chin
Shuxing Chen,   Renzhong Ding,   Biao Li

Evolution of Patterns in the Ratio of Gender at Birth in Henan Province, China
Ewolucja rozkładu wskaźników urodzeń według płci w prowincji Henan w Chinach
Cangyu Li, Xinhui Wang, Zhixiang Xie, Mingzhou Qin

Indicators of Social Aspects of Sustainable Development in Selected Nationwide Databases
Wskaźniki społecznego wymiaru zrównoważonego rozwoju w wybranych ogólnokrajowych bazach danych
Paweł Rydzewski

Pollution, Happiness and Willingness to Pay Taxes: The Value Effect of Public Environmental Policies
Zanieczyszczenie, szczęście i chęć płacenia podatków: efekt wartości w ramach publicznych polityk ekologicznych
Nannan Liu, Rong Liu, Lingshuang Chen

From the Genealogy of the Environmental Thought: Marian Raciborski and Jan Gwalbert Pawlikowski
Z genealogii myśli ekologicznej: Marian Raciborski i Jan Gwalbert Pawlikowski
Leszek Gawor

A Proposed Model for Green Practice Adoption and Implementation in Information Technology Based Organizations
Propozycja modelu określania i wprowadzania Zielonych Praktyk w przedsiębiorstwach wykorzystujących technologie informatyczne
Bokolo Anthony Jnr., Mazlina Abdul Majid, Awanis Romli

Responsible Development and Durable Development
Rozwój odpowiedzialny i rozwój trwały
Wiesław Sztumski

An e-Environment System for Socio-economic Sustainability and National Security
System e-środowiska dla zrównoważenia społeczno-ekonomicznego i bezpieczeństwa narodowego
Emmanuel Okewu, Sanjay Misra, Luis Fernandez Sanz, Rytis Maskeliūnas, Robertas Damaševičius

Sustainable Water Management in Cities under Climate Changes
Zrównoważone zarządzanie wodą w miastach w warunkach zmian klimatycznych
Maciej Mrowiec, Ociepa Ewa, Malmur Robert, Deska Iwona

Filial Churches as a Sustainable Development Constituent
Kościoły filialne jako element zrównoważonego rozwoju
Aleksandra Repelewicz

What Factors can Influence the Expansion of Protected Areas around the World in the Context of International Environmental and Development Goals?
Jakie czynniki mogą wpływać na poszerzanie obszarów chronionych na świecie w kontekście międzynarodowych celów środowiskowych oraz rozwojowych
Zdeněk Opršal, Jaromír Harmáček, Petr Pavlík, Ivo Machar

Upcycling as a Manifestation of Consumer and Business Behavior that Expresses Sustainable Consumption and Determines the Functioning of the Communal Services Sector
Upcycling jako przejaw zachowań konsumenckich i biznesowych wyrażających zrównoważoną konsumpcję i determinujący funkcjonowanie  sektora usług komunalnych
Michał Czuba

Forced Migration in Ukraine and Reality of Sustainable Development Goals Achievement
Wymuszona migracja na Ukrainie a realność osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju
Inna Semenenko, Olena Khandii

The Impact of the CAP  Green Programmes on Farm Productivity and its Social Contribution
Wpływ zielonych programów WPR na produktywność gospodarstw rolnych i jego implikacje społeczne
Bazyli Czyżewski, Marta Guth, Anna Matuszczak

Urban Shrinkage and the Identification of China’s Shrinking Cities. A study Based on Semi-Industrialized Semi-urbanized Structure
Kurczenie się miast i ich identyfikacja w Chinach. Badanie oparte na strukturze częściowo-uprzemysłowionej i częściowo-zurbanizowanej
Chen Shuxing, Ding Renzhong

Antibiotics in the Environment as one of the Barriers to Sustainable Development
Antybiotyki w środowisku jako jedna z barier dla zrównoważonego rozwoju
Joanna Lach, Longina Stępniak, Agnieszka Ociepa-Kubicka

Development of Road Infrastructure in Environmentally Valuable Areas – Sustainable Designing
Rozwój infrastruktury drogowej na obszarach cennych przyrodniczo – zrównoważone projektowanie
Dariusz Boruszko, Wojciech Dąbrowski, Józefa Wiater

Buddhist Attitude towards Sustainable Development
Postawa buddyjska a rozwój zrównoważony
Gyan Prakash