Can Urban-rural Integration Decrease Energy Intensity? Empirical Study Based on China’s Inter-provincial Data

Czy integracja obszarów miejsko-wiejskich prowadzi do ograniczenia energochłonności? Przykład Chin

Shuxing Chen*, Renzhong Ding, Biao Li

Southwestern University of Finance and Economics, Chengdu, China
E-mails: chenshuxings@126.com, 375055030@qq.com

Abstract

The paper discusses the mathematical relationship of Urban-rural integration and energy intensity based on the production function including capital, labor and energy. Then, the empirical analysis on how it affect energy intensity, on the basis of the static and dynamic panel model with China’s 30 provincial economic data in 2005-2014 years, using four estimation methods – FE, IV-FE, IV-GMM and MG. As part of integration, urbanization, industrialization and technology are found from the empirical results. Firstly, urbanization can significantly reduce energy intensity in short run, while the effect is positive in long term, as China didn’t lastly use the role in saving energy on the process of urbanization. Secondly, industrialization can effectively cut down energy intensity. Thirdly, it is worthy to pay more attention to the ability to improve energy efficiency and lower energy intensity of technology in short and long run.

Key words: urban-rural integration, urbanization, industrialization, technology, energy intensity

Streszczenie

W artykule przeanalizowano matematyczną zależność integracji obszarów miejsko-wiejskich i energochłonności opartej na funkcji produkcyjnej z uwzględnieniem kapitału, rynku pracy i energii. Jest to podstawą do analizy empirycznej odnoszącej się do tego, jak integracja wpływa na energochłonność, na bazie statycznych i dynamicznych paneli odnoszących się do 30 regionów w Chinach, uwzględniając dane z lat 2005-2014 i używając metod szacowania FE, IV-FE, IV-GMM i MG. Jako części procesu integracji, na podstawie danych empirycznych, wyróżniliśmy urbanizację, industrializację i stronę technologiczną. Okazało się, że po pierwsze urbanizacja może znacząco obniżyć energochłonność w krótkiej perspektywie czasowej, jednak korzyści pojawiają się po dłuższym czasie, ponieważ Chiny nie przywiązywały roli do oszczędzania energii w kontekście urbanizacji. Po drugie, industrializacja może efektywnie obniżyć energochłonność wykorzystywanych technologii i to zarówno w perspektywie krótko, jak i długoterminowej.

Słowa kluczowe: integracja  obszarów  miejsko-wiejskich, urbanizacja, industrializacja, technologia, energochłonność

Problemy Ekorozwoju 13(1)2018: 49-58

PDF (FULL PAPER)