Pollution, Happiness and Willingness to Pay Taxes: The Value Effect of Public Environmental Policies

Zanieczyszczenie, szczęście i chęć płacenia podatków: efekt wartości w ramach publicznych polityk ekologicznych

Nannan Liu*, Rong Liu**, Jian Huang***, Lingshuang Chen****

*School of Public Finance and Taxation, Southwestern University of Finance and Economics, 611130, Chengdu, China
E-mail: myliunannan@163.com
**School of Public Finance and Taxation, Southwestern University of Finance and Economics, 611130,Chengdu, China
E-mail: liurong@swufe.edu.cn
***School of Public Finance and Taxation, Southwestern University of Finance and Economics, 611130,Chengdu, China
E-mail: jhuang1@swufe.edu.cn

Abstract

As China’s economic development pattern is marked by an excessive consumption of fossil fuels, environmental pollution problems in China are getting increasingly serious and threatening residents’ fundamental demands for a high quality of life. It has become a handicap to sustainable economic development and social well-being. In this paper, the happiness index method were used, and models depicting the relationship between residents’ sense of happiness and environmental pollution factors and between the willingness to pay taxes and environmental pollution factors have been established. The results show that environmental pollution, especially air pollution, significantly affects the residents’ sense of happiness. To improve residential environment quality and reduce pollution, residents are willing to pay the relevant taxes. If pollution control is considered a public policy, there exists a substantive weight of government between residents’ income and environmental quality. This will influence the choice of environmental public policy.

Key words: environmental pollution, sense of happiness, Willingness to Pay Taxes, public policy

Streszczenie

Rozwój ekonomiczny Chin powiązany jest z nadmiernym zużywaniem paliw kopalnych, a zanieczyszczenia środowiska osiągają poziom, który stanowi zagrożenie dla oczekiwanego przez obywateli wysokiego poziomu życia. Stało się to przeszkodą dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego i dobrobytu społecznego. W niniejszym opracowaniu wykorzystano metodę wskaźnika szczęścia. Opracowano modele obrazujące związek między poczuciem szczęścia mieszkańców a zanieczyszczeniami środowiska oraz między chęcią płacenia podatków a czynnikami zanieczyszczenia środowiska. Wyniki pokazują, że zanieczyszczenie środowiska, w szczególności zanieczyszczenie powietrza, znacząco wpływa na poczucie szczęścia mieszkańców. Aby poprawić jakość środowiska mieszkańców i zmniejszyć zanieczyszczenie, obywatele są skłonni zapłacić odpowiednie podatki. Jeżeli kontrola zanieczyszczeń jest uważana za politykę publiczną, rząd odgrywa istotną rolę w kształtowaniu relacji między dochodami mieszkańców a jakością środowiska. Wpłynie to bowiem na wybór polityki publicznej dotyczącej środowiska.

Słowa kluczowe: zanieczyszczenia środowiska, poczucie szczęścia,  podatki oparte na gotowości do zapłaty, polityka publiczna

Problemy Ekorozwoju 13(1)2018: 75-86

PDF (FULL PAPER)