Indicators of Social Aspects of Sustainable Development in Selected Nationwide Databases

Wskaźniki społecznego wymiaru zrównoważonego rozwoju w wybranych ogólnokrajowych bazach danych

Paweł Rydzewski

Institute of Sociology, Faculty of Philosophy and Sociology, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland
E-mail: p.rydzewski@umcs.pl

Abstract

The aim of the article is to present indicators of the social pillar of sustainable development used in databases that come from large nationwide social science surveys conducted consistently over decades. For this purpose, the following research projects were selected: the American General Social Survey (GSS), the British Social Attitudes (BSA), the German General Social Survey (ALLBUS), and the Polish General Social Survey (PGSS). A Human Wellbeing Index (HWI)developed by the World Conservation Union (IUCN) was adopted as a conceptual basis, in its version put forward by Robert Prescott-Allen. The article includes a compilation of indicators which describe selected aspects of the social pillar of sustainable development and which are used in all of the research projects mentioned.

Key words: sustainable development, indicators, Human Wellbeing Index, GSS, BSA, ALLBUS, PGSS

Streszczenie

Celem artykułu jest ukazanie wskaźników społecznego filaru zrównoważonego rozwoju, które stosowane są w bazach danych będących efektem prowadzenia dużych, ogólnokrajowych sondaży społecznych, realizowanych od dziesięcioleci. Dla ilustracji wybrano następujące projekty badawcze: amerykański General Social Survey (GSS), brytyjski British Social Attitudes (BSA), niemiecki German General Social Survey (ALLBUS) i polski Polish General Social Survey (PGSS), Za podstawę koncepcyjną przyjęto Human Wellbeing Index (HWI)wypracowany przez The World Conservation Union(IUCN), w wersji zaproponowanej przez Roberta Prescott-Allena. Artykuł zawiera zestawienie wskaźników niektórych aspektów społecznego filaru zrównoważonego rozwoju dostępnych w każdym z wymienionych projektów badawczych.

Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, wskaźniki, Human Wellbeing Index, GSS, BSA, ALLBUS, PGSS

Problemy Ekorozwoju 13(1)2018: 69-74

PDF (FULL PAPER)