An e-Environment System for Socio-economic Sustainability and National Security

System e-środowiska dla zrównoważenia społeczno-ekonomicznego i bezpieczeństwa narodowego

Emmanuel Okewu*, Sanjay Misra**,***, Luis Fernandez Sanz****, Rytis Maskeliūnas*****, Robertas Damaševičius*****

*University of Lagos, Lagos, Nigeria,
E-mail: eokewu@unilag.edu.ng
** Covenant University, Canaanland, Nigeria,
***Atilim University, Ankara, Turkey
E-mails: Sanjay.misra@covenantuniversity.edu.ng, sanjay.misra@atilim.edu.tr
**** University of Alcala, Spain
E-mail: luis.fernandezs@uah.es
***** Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania
E-mails: robertas.damasevicius@ktu.lt, rytis.maskeliunas@ktu.lt

Abstract

Though there are adequate institutional frameworks and legal instruments for the protection of the Sub-Saharan African environment, their  impact on the development and conservation (protection) of  the environment leaves much to be desired. This assertion is substantiated by the reality that inspite of these regulatory frameworks, the environment is largely degraded with negative ramifications for the twin goals of attaining sustainable socio-economic advancement and realization of  environmental rights. Both national and regional state of  environment (SoE) reports show that degradation is apparent. It is worthy of mention that almost all African countries have ratified and domesticated the various regional and subregional environmental agreement. Efforts to solve the puzzle have revealed that corruption and environmental degradation in Sub-Saharan Africa are closely linked. Financial impropriety in ecological funds management, poorly equipped environmental protection institutions, and inadequate citizens’ environmental management awareness campaigns are outcomes of corruption in the public sector. Since corruption thrives in the absence of transparency and accountability, this study proposes a cutting-edge technology-based solution that promotes participatory environmental accountability using an e-Environment system. The web-based multi-tier e-Environment system will empower both citizens and government officials to deliberate online real-time on environmental policies, programmes and projects to be embarked upon. Both parties will equally put forward proposals on the use of tax payers money in the environment sector while monitoring discrepancies between amount budgeted, amount released and actual amount spent. We applied design and software engineering skills to actualize the proposed solution. Using Nigeria as case study, our research methodology comprised literature review, requirements gathering, design of proposed solution using universal modelling language (UML) and development/implementation on the Microsoft SharePoint platform. In view of our determination to evolve a zero-defect software, we applied Cleanroom Software Engineering techniques. The outcome obtained so far has proved that the model supports our expectations.  The system is not only practical, but ecologically sound.  It is anticipated that the full-scale implementation of such an enterprise  e-Environment system will decrease the current tide of corruption in the environment sector, mitigate environmental degradation and by extension, reduce social-economic  tensions and guarantee national security.   

Key words: Cleanroom Software Engineering, corruption, e-Environment, environmental degradation, socio-economic, sustainability, national security

Streszczenie

Chociaż w Afryce Subsaharyjskiej istnieją odpowiednie ramy instytucjonalne i instrumenty prawne dla ochrony środowiska, ich wpływ na zachowanie (ochronę) środowiska naturalnego pozostawia wiele do życzenia. Pomimo istniejących ram regulacyjnych, środowisko jest tu w dużej mierze zdegradowane, co negatywnie wpływa na możliwość osiągnięcia podwójnego celu: osiągnięcia zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego i ochrony środowiska. Zarówno krajowe, jak i regionalne raporty o stanie środowiska (SoE) pokazują, że degradacja ma miejsce. Warto wspomnieć, że prawie wszystkie kraje afrykańskie ratyfikowały i wprowadziły różne regionalne i subregionalne porozumienia dotyczące ochrony środowiska. Próby zmierzające do uporządkowania sytuacji pokazały, że korupcja i degradacja środowiska w Afryce Subsaharyjskiej są ze sobą ściśle powiązane. Niepewność finansowa odnosząca się do zarządzania funduszami ekologicznymi, słabo wyposażone instytucje ochrony środowiska oraz nieodpowiednie kampanie informacyjne na temat zarządzania środowiskiem w zakresie ochrony środowiska są wynikiem korupcji w sektorze publicznym. Ponieważ z braku przejrzystości i odpowiedzialności korupcja kwitnie, niniejsze badanie proponuje nowoczesne rozwiązanie, które promuje partycypacyjną odpowiedzialność za środowisko z wykorzystaniem e-Środowiska. Wielowarstwowy system e-Środowiska, oparty na Internecie, umożliwi zarówno obywatelom, jak i urzędnikom państwowym, dyskusję w czasie rzeczywistym odnoszącą się do polityki dotyczącej ochrony środowiska, a także wszelkich przygotowywanych programów i projektów. Obie strony będą również wysuwać propozycje dotyczące wykorzystania pieniędzy podatników w sektorze środowiskowym, przy jednoczesnym monitorowaniu rozbieżności między kwotą przewidzianą w budżecie, a faktyczną wydaną. Zastosowaliśmy umiejętności projektowe i programistyczne, aby zaktualizować proponowane rozwiązanie. Wykorzystując studium przypadku w Nigerii, nasza metodologia badań obejmowała przegląd literatury, określenie wymagań, projektowanie proponowanego rozwiązania z wykorzystaniem uniwersalnego języka modelowania (UML) oraz opracowanie / wdrożenie realizowane na platformie Microsoft SharePoint. W związku z naszą determinacją odnoszącą się do opracowania w pełni funkcjonalnego oprogramowania, zastosowaliśmy techniki Cleanroom Software Engineering. Uzyskane wyniki dowiodły, że model ten spełnia nasze oczekiwania. System jest nie tylko praktyczny, ale także ekologiczny. Przewiduje się, że pełne wdrożenie takiego systemu e-Środowiska w przedsiębiorstwie doprowadzi do zmniejszenia obecnej fali korupcji w sektorze środowiskowym, zmniejszy degradację środowiska, a poprzez to zmniejszy napięcia społeczno-gospodarcze i zapewni bezpieczeństwo narodowe.

Słowa kluczowe: Cleanroom Software Engineering, korupcja, E-środowsko, degradacja środowiska, społeczeństwo, ekonomia, zrównoważoność, bezpieczeństwo narodowe

Problemy Ekorozwoju 13(1)2018: 121-132

PDF (FULL PAPER)