Development of Road Infrastructure in Environmentally Valuable Areas – Sustainable Designing

Rozwój infrastruktury drogowej na obszarach cennych przyrodniczo – zrównoważone projektowanie

Dariusz Boruszko, Wojciech Dąbrowski, Wiater Józefa

Bialystok University of Technology, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Ul. Wiejska 44E, 15-351 Bialystok, Poland
e-mail d.boruszko@pb.edu.pl

Abstract

The paper contains analysis of the problems of sustainable development in terms of road infrastructure development in environmentally valuable areas. We have seen a dynamic development of roads and related engineering objects in the last several years. The aim of the paper is to discuss the issues of sustainable development (and inaccuracies in terms of environmental conditions) influencing on the solution of engineering objects of road infrastructure, including bridges, carried out in the areas of National Parks and Natura 2000 areas. The article presents problems associated with a number of road investments designed and implemented in North-Eastern Poland, for which the authors developed Reports on the environmental impact. They also referred to the road building on protected areas from other countries. Problems arising from the lack of understanding of the preconditions for sustainable development, and on the other hand, construction and building conditions, have been presented. Differences between the approaches of road construction engineers and the requirements deriving from environmental regulations in these areas, have been also elucidated. Solutions making possible to reconcile designers with environmentalists have been pointed out. Analysis of these investments gave the plane to formulate questions and key comments for the solution of problems at the stage of road designing in protected areas. A proper understanding of these issues provides an opportunity to design the environmentally friendly, and at the same time, functional and safe road facilities.

Key words: road infrastructure, sustainable development, environment, environmentally valuable areas

Streszczenie

W artykule przeprowadzono analizę problematyki zrównoważonego rozwoju w kontekście budowy infrastruktury drogowej na obszarach cennych przyrodniczo. W ciągu ostatnich kilku lat obserwujemy dynamiczny rozwój dróg i związanych z nimi obiektów inżynierskich. Celem pracy jest dyskusja, jak perspektywa rozwoju zrównoważonego wpływa na przyjmowane rozwiązania odnoszące się do obiektów inżynieryjnych infrastruktury drogowej, z uwzględnieniem mostów, na obszarach parków narodowych i obszarów Natura 2000. Przedstawiono problemy dostrzeżone przy wielu inwestycjach drogowych zaprojektowanych i realizowanych w płn.-wsch. Polsce, dla których autorzy przygotowali Raporty o wpływie na środowisko. Omówiono także podobne przypadki z innych krajów. Zwrócono uwagę na problemy wynikające z niezrozumienia uwarunkowań rozwoju zrównoważonego, a także konstrukcji i warunków budowlanych. Ukazano różne podejścia do inżynierii budowy dróg i wymagania wynikające z regulacji ochrony przyrody. Analiza tych inwestycji umożliwiła sformułowanie pytań i kluczowych wyjaśnień odnoszących się właściwego rozwiązywania problemów na poziomie projektowania dróg na obszarach chronionych. Właściwe zrozumienie tych spraw daje szansę na projektowanie prośrodowiskowych, a zarazem funkcjonalnych i bezpiecznych dróg.

Słowa kluczowe: infrastruktura drogowa, rozwój zrównoważony, środowisko, obszary cenne przyrodniczo

Problemy Ekorozwoju 13(1)2018: 209-216

PDF (FULL PAPER)