What Factors can Influence the Expansion of Protected Areas around the World in the Context of International Environmental and Development Goals?

Jakie czynniki mogą wpływać na poszerzanie obszarów  chronionych na świecie w kontekście międzynarodowych celów środowiskowych oraz rozwojowych

Zdeněk Opršal, Jaromír Harmáček, Petr Pavlík, Ivo Machar

Department of Development and Environmental Studies, Faculty of Science, Palacky University Olomouc, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc, Czech Republic
Email: zdenek.oprsal@upol.cz

Abstract

The protection of biodiversity is an integral part of sustainable development. All the major international environmental and development programs – Aichi Biodiversity Targets, Millennium Development Goals and Sustainable Development Goals – have committed countries to conserving valuable ecosystems by ensuring that a certain proportion of their terrestrial and marine areas are protected. While many countries have registered improvements in their coverage of protected areas, a significant number are behind in their targets. This paper attempts to shed light on the role of various factors in nature conservation which go beyond the performances of individual countries. Regression analyses were performed on variables that could influence the coverage of protected areas. The main findings point to the significance of economic development, whereas other factors remain less relevant. Although the level of economic development corresponds to the protected areas on an individual country level, it does not automatically ensure a slowdown in biodiversity loss.

Key words: protected area, biodiversity, environmental indicator, sustainable development, Millennium Development Goals, Sustainable Development Goals, Aichi Biodiversity Targets

Streszczenie

Ochrona bioróżnorodności jest nieodłączną częścią zrównoważonego rozwoju. Wszystkie znaczące międzynarodowe programy ekologii i rozwoju – Cele Aichi (Aichi Biodiversity Targets), Milenijne Cele Rozwoju (Millennium Development Goals) oraz Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals) – zobowiązały kraje do ochrony cennych ekosystemów poprzez zapewnienie, że pewne części ich lądowych oraz morskich obszarów będą podlegały ochronie. Wiele krajów zanotowało wzrost zasięgu ich obszarów chronionych, jednak wiele innych nie osiąga zamierzonych celów. Niniejszy artykuł koncentruje się na ogólnej próbie analizy różnych czynników wpływających na ochronę środowiska związanych z ochroną środowiska. Wykorzystano analizę regresji zastosowaną wobec zmiennych, które mogą wpływać na przyjmowaną powierzchnię obszarów chronionych. Przeprowadzone badania wskazują na znaczącą rolę rozwoju ekonomicznego, podczas gdy inne czynniki wydają się mniej znaczące. Chociaż stopień rozwoju ekonomicznego odpowiada wielkości chronionych obszarów na poziomie poszczególnych krajów, nie oznacza to automatycznie spowolnienie tempa ubytku bioróżnorodności.

Słowa kluczowe: obszar chroniony, bioróżnorodność, wskaźnik środowiskowy, Milenijne Cele Rozwoju, Cele Zrównoważonego Rozwoju, Cele Aichi

Problemy Ekorozwoju 13(1)2018: 145-157

PDF (FULL PAPER)