Buddhist Attitude Towards Sustainable Development

Postawa buddyjska a zrównoważony rozwój

Gyan Prakash

Department of Humanities and Social Sciences, IIT (ISM) Dhanbad, Dhanbad-826004, India
E-mail: gyan@iitism.ac.in

Abstract

Religion plays a significant role in Human Action. Buddhism is one of the most important religions of India. There is an argument that, Buddha places emphasis upon a logical understanding of the cause of human suffering. He explains ignorance as the root link in the causal chain and, thus, shows the way towards Nirvana. Human suffering is not due to the devaluation of nature. It is due to the pain that is associated with the cycle of birth and rebirth. Hence, Buddhist philosophy is dysteleological in its nature. That’s why it is hard to discuss sustainable development within the framework of Buddhist philosophy. In this paper, I have argued that Buddhist philosophy places a substantial emphasis upon sentient as well as non-sentient beings. Essentially, as per the Buddhist concept of Buddha-nature, I have argued that Buddha-nature is present in all sentient and non-sentient beings.

Key words: Buddhist Philosophy, Sustainable development, Buddha-nature, Rebirth.

Streszczenie

Religia odgrywa znaczącą rolę w kierowaniu ludzka aktywnością. Buddyzm jest jedną z najważniejszych religii w Indiach. Budda kładzie nacisk na logiczne zrozumienie przyczyny ludzkiego cierpienia. Wskazuje na ignorancję jako źródło w łańcuchu przyczynowym, a tym samym wskazuje na drogę do Nirwany. Ludzie cierpienia nie wynika z dewaluacji natury. Jest spowodowane bólem związanym z cyklem narodzin i odrodzenia. Stąd filozofia buddyjska ma charakter dysteleologiczny. Dlatego trudno dyskutować o zrównoważonym rozwoju w ramach filozofii buddyjskiej. W tym artykule przedstawiam argumenty za tym, że filozofia buddyjska kładzie istotny nacisk tak na bytu czujące, jak i nie-czujące. Zasadniczo, zgodnie z buddyjską koncepcją natury Buddy, Budda-natura jest obecny we wszystkich bytach czujących i nie-czujących.

Słowa kluczowe: filozofia buddyjska, rozwój zrównoważony, Budda – natura,  odrodzenia

Problemy Ekorozwoju 13(1)2018: 217-220

PDF (FULL PAPER)