Sustainable Water Management in Cities under Climate Changes

Zrównoważone zarządzanie wodą w miastach w warunkach zmian klimatycznych

Maciej Mrowiec, Ewa Ociepa, Robert Malmur, Iwona Deska

Politechnika Częstochowska, Instytut Inżynierii Środowiska, ul. Brzeźnicka 60a,42-200 Częstochowa, Poland
E-mail: mrowiecm@is.pcz.czest.pl

Abstract

Increasing global change pressures like urbanisation, climate change, deterioration of urban water infrastructure, cities have difficulties in efficiently managing water resources. To manage these challenges cities have to improve the efficiency of urban water systems by rethinking old paradigms and developing more sustainable solutions.. Between 1.8 and 2.5 % of the annual global GDP is needed for implementation of water-related sustainable development goals. Currently the main challenge is to ensure public health and satisfy water needs while protecting the quality and quantity of water resources for future generations by efficient production and use of water, energy and materials. The paper presents principles to develop water-sensitive cities that ensure access to safe water and sanitation and also to increase resiliency to floods and droughts.

Key words: climate change, population growth, sustainable development, water management, water resources

Streszczenie

Zarządzanie zasobami wodnymi w obszarach miejskich jest coraz bardziej problematyczne z uwagi na intensywną urbanizację, zmiany klimatu oraz starzenie się miejskiej infrastruktury wodnej. Aby sprostać tym wyzwaniom, miasta muszą poprawić efektywność miejskich systemów wodnych poprzez odejście od dotychczasowych paradygmatów i opracowanie bardziej zrównoważonych rozwiązań. Obecnie około 1,8 ÷ 2,5% rocznego światowego PKB potrzebne jest do realizacji celów w zakresie zrównoważonego rozwoju gospodarki wodnej. Głównym wyzwaniem jest zapewnienie zdrowia publicznego i zaspokojenie potrzeb w zakresie dystrybucji wody, przy jednoczesnej ochronie jakości i ilości zasobów wodnych dla przyszłych pokoleń dzięki wydajnej produkcji i wykorzystaniu wody, energii i surowców. W artykule przedstawiono główne wytyczne dla rozwoju miast zapewniających bezpieczne źródła i systemy dystrybucji wody, odprowadzenie i oczyszczenie ścieków, a także zwiększenie odporności miast na występowanie zjawisk powodziowych oraz okresów suszy.

Słowa kluczowe: zmiany klimatyczne, wzrost zaludnienia, zrównoważony rozwój, gospodarka wodna, zasoby wodne

Problemy Ekorozwoju 13(1)2018: 133-138

PDF (FULL PAPER)