Attaining the Energy Sustainability: Analysis of the Ecuadorian Strategy

Ku zrównoważoności energetycznej: analiza Strategii Ekwadorskiej

Juan Lata-García*,***, Christopher Reyes-Lopez**, Francisco Jurado*

* Department of Electrical Engineering, University of Jaen, Campus Las Lagunillas s/n, 23071, Jaen, Spain
E-mails: jclg0005@red.ujaen.es, fjurado@ujaen.es

**Sustainability, Management and Regulation of Telecommunications and Energy, Universidad Politecnica Salesiana, Chambers 227 y 5 de Junio, 090109, Guayaquil, Ecuador
E-mail: creyesl@ups.edu.ec
*** Industrial Processes Research Group (GIPI), Universidad Politecnica Salesiana, Chambers 227 y 5 de Junio, 090109, Guayaquil, Ecuador
E-mail: jlatag@ups.edu.ec

Abstract

The exploitation of renewable energy sources is a tactic adopted by several states around the globe to achieve a sustainable development. Many countries are looking forward the integration of this type of energy into the traditional power system by the beginning of the next decade to reduce the greenhouse gases emission and consequently lessen their effect in the climate change. However, this integration involves studies at technical, environmental and political levels. This article aims at identifying and assessing the level of incorporation and performance of the alternatives clean methods for generating electricity into the national energy system. It presents a quantitative analysis of historic data to better understand the gradual insertion of renewable sources to the electric energy production. This study also comprises a qualitative analysis of the projects executed so far by the Ecuadorian Government to accomplish the compliance with the long-term policies defined in the Master Plan of Electrification 2013-2022 released by the Ministry of Electricity and Renewable Energy in 2013. The outcomes of this research shows that the measure taken in the last sixteen years by the administration are aligned with the guidelines stated in the strategic planning proposed for the decade from 2013 to 2022.

Key words: Ecuador, capacity analysis, energy supply, renewable resources, sustainable development

Streszczenie

Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii stanowi to istotna część strategii rozwoju zrównoważonego. Wiele krajów zamierza w ciągu najbliższej dekady zintegrować te typy energii z konwencjonalnym systemem energetycznym, aby obniżyć poziom emisji gazów cieplarnianych, a poprzez to zredukować negatywny ich wpływ na klimat. Ta integracja obejmuje badania odnoszące się do aspektów technicznych, środowiskowych i politycznych. W niniejszym artykule oszacowano poziom włączenia i efektywności alternatywnych czystych metod produkcji energii elektrycznej w ramach krajowego systemu energetycznego. Dokonano ilościowej analizy danych historycznych, aby lepiej ukazać przebieg procesu wprowadzania odnawialnych źródeł energii do energetycznych systemów produkcyjnych. Przeprowadzono także analizę jakościową projektów wprowadzanych przez rząd Ekwadoru mających na celu osiągnięcie zgodności z długoterminowymi celami określonymi w Planie elektryfikacji na lata 2013-2022, ogłoszonym przez ministra energetyki i odnawialnych źródeł energii w 2013 r. Przeprowadzone badania pokazują, że  działania podjęte w ciągu ostatnich 16 lat przez administrację są zgodne z wytycznymi zawartymi w planowaniu strategicznym zaproponowanym na dekadę 2013-2022.

Słowa kluczowe: Ekwador, analiza wydajności, zaopatrzenie w energię, odnawialne źródła energii, zrównoważony rozwój

Problemy Ekorozwoju 13(1)2018: 21-29

PDF (FULL PAPER)