The Enlightenment Assumptions of the Brundtland Report

Oświeceniowe założenia Rapotu Brundtland

Andrzej Papuziński

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Humanistyczny, Instytut Nauk Politycznych, ul. ks. J. Poniatowskiego 12, 85-671 Bydgoszcz, Poland
E-mail: papuzin@ukw.edu.pl

Abstract

The material subject of the paper is the philosophy of sustainable development, which was presented on the basis of the Brundtland Report. Yet, the formal subject are the Enlightenment assumptions of the strategy elaborated in this report. The purpose of the paper is to reconstruct and characterize these assumptions as constitutive elements of the philosophy of the Brundtland Report. At the beginning of the first part of the paper the state and main directions of the research on the philosophy of sustainable development conducted in Poland were discussed (the country where such discussion is exceptionally extensive). Based on the recounted characteristics, it was described as a version of the Enlightenment philosophy, and new arguments were provided to confirm this thesis. The second part of the paper presents the Enlightenment assumptions of the Brundtland Report. The discussion was limited to the assumptions of anthropology, social philosophy and historiosophy, such as human rationality, progress, and risk.

Key words: the Brundtland report, sustainable development, assumptions, the Enlightenment, human rationality, progress, risk

Streszczenie

Przedmiotem materialnym referatu jest filozofia zrównoważonego rozwoju, którą przedstawiono na podstawie Raportu Brundtland. Przedmiotem formalnym są natomiast oświeceniowe założenia strategii rozwiniętej w tym raporcie. Celem referatu jest rekonstrukcja i charakterystyka tych przesłanek jako elementów konstytutywnych filozofii Raportu Brundtland. Na początku pierwszej części referatu omówiono stan i główne kierunki badań prowadzonych w Polsce nad filozofią zrównoważonego rozwoju (w kraju, w którym ta dyskusja jest wyjątkowo bogata). Na podstawie zreferowanych charakterystyk opisano ją jako wersję filozofii oświeceniowej i dostarczono nowych argumentów na potwierdzenie tej tezy. W drugiej części referatu przedstawiono oświeceniowe przesłanki Raportu Brundtland. Omówienie ograniczono do założeń z zakresu antropologii, filozofii społecznej i historiozofii, jak: racjonalność człowieka, postęp, ryzyko.

Słowa kluczowe: Raport Brundtland, zrównoważony rozwój, założenia, oświecenie, racjonalność człowieka, postęp, ryzyko

Problemy Ekorozwoju 13(1)2018: 7-14

PDF (FULL PAPER)