The Tradeoff between Growth and Environment: Evidence from China and the United States

Kompromis pomiędzy wzrostem a środowiskiem: Przykład Chin i USA

Jing Xu, Jianjun Li

Southwestern University of Finance and Economics, Chengdu, 611130, China
Corresponding author E-mail: lijj@swufe.edu.cn

Abstract

This paper empirically analyzes individual attitudes on the tradeoff between environment and economy, and factors that might influence such choice for two representative countries: China and the United States. Based on the World Value Survey, the Chinese are found more inclined to support environmental protection, while people from the United States choose economic growth as priority. Considering three sets of correlates of sociodemographics, environmental attitude and social context, variables such as education, political affiliation and environmental consciousness show significance in influencing personal preferences, and the effect of health, age, employment and marital status demonstrates heterogeneity across countries. Such micro-level evidence on how the public weighs the economy versus environment can provide policy guidance for the government to better respond to public opinions.

Key words: economic growth, environmental protection, tradeoff, individual preference, public opinion

Streszczenie

Artykuł poddaje analizie indywidualne postawy odnoszące się do kompromisu pomiędzy środowiskiem a ekonomią, a także czynniki, które mają wpływ na kształtowanie się takich postaw, w odniesieniu do dwóch ważnych krajów: Chin i USA. Według danych World Value Survey okazuje się, ze Chińczycy są bardziej skłonni wspierać ochronę środowiska, podczas gdy Amerykanie za priorytet uznają rozwój ekonomiczny. Uwzględniając trzy zbiory korelatów odnoszące się do socjodemografii, postaw wobec środowiska i kontekstu społecznego, zmienne takie jak edukacja, orientacja polityczna i świadomość ekologiczna, okazuje się, że te czynniki odgrywają istotne znaczenie w kształtowaniu indywidualnych priorytetów, a  kwestie zdrowia, wieku, zatrudnienia i stanu cywilnego wypadają podobnie w różnych krajach. Dane z takiego mikro poziomu pokazują, jak ludzie indywidualnie rozstrzygają spór pomiędzy ekonomią a środowiskiem, co stanowi polityczną wskazówkę dla rządu, dzięki której można lepiej odpowiadać na nastroje społeczne.

Słowa kluczowe: rozwój ekonomiczny, ochrona środowiska, kompromis, indywidualne preferencje, opinia publiczna

Problemy Ekorozwoju 13(1)2018: 15-20

PDF (FULL PAPER)