Responsible Development and Durable Development

Rozwój odpowiedzialny i rozwój trwały

Wiesław Sztumski

Silesian University, Katowice, Poland
E-mail: ws34@op.pl

Abstract

In this article, it analyzes two contemporary models of social and economic development – responsible development and sustainable development. Reflections on responsibility in the present social and economic context precede reflections about the   essence of the model of the responsible development. For various reasons irresponsibility increasingly prevails over responsibility, and responsibility becomes anonymous and fictitious. Thus, the tendency to behave and to act with impunity grows. One of the forms of responsible development is the so-called smart growth. Above all, people appropriately educated and wise should realize it. Unfortunately, the number of stupid people in the world constantly increases. The model of sustainable development raises doubts from the beginning.  Almost all people criticize this model or refer to it in disbelief. Only optimists see it as the only chance for the survival of humanity. The choice between responsible and sustainable development is difficult, because each one is faulty. It would be good to create one model from these two models in a form of their synthesis. Certainly, that is a difficult challenge, but doable.

Keywords: responsible development, durable development, sustainable development, responsibility, durability, balance, asymmetry

Streszczenie

W artykule analizuje się dwa współczesne modele rozwoju społecznego i gospodarczego – rozwoju odpowiedzialnego i rozwoju trwałego. Rozważania o istocie modelu rozwoju odpowiedzialnego poprzedzone są refleksjami nad odpowiedzialnością w teraźniejszym kontekście społecznym i ekonomicznym. Z różnych przyczyn subiektywnych i obiektywnych nieodpowiedzialność coraz bardziej przeważa nad odpowiedzialnością, a odpowiedzialność staje się anonimowa i fikcyjna. Dlatego rośnie tendencja do zachowania się i działania bezkarnego. Jedną z form rozwoju odpowiedzialnego jest tzw. wzrost inteligentny. Przede wszystkim powinni go realizować ludzie odpowiednio wykształceni i mądrzy. Niestety, w świecie jest coraz więcej głupich. Model rozwoju trwałego budzi wątpliwości od początku. Prawie wszyscy krytykują go lub odnoszą się do niego z niedowierzaniem. Tylko optymiści widzą w nim jedyną szansę na przetrwanie ludzkości. Wybór między rozwojem odpowiedzialnym a trwałym jest trudny, ponieważ każdy z nich jest wadliwy. Być może, dobrze byłoby z tych dwóch modeli stworzyć jeden w postaci ich syntezy. Z pewnością jest to wyzwanie trudne, ale wykonalne.

Słowa kluczowe: rozwój odpowiedzialny, rozwój trwały, rozwój zrównoważony, odpowiedzialność, trwałość, równowaga, asymetria

Problemy Ekorozwoju 13(1)2018: 113-120

PDF (FULL PAPER)