Urban Shrinkage and the Identification of China’s Shrinking Cities. A study Based on Semi-Industrialized Semi-urbanized Structure

Kurczenie się miast i ich identyfikacja w Chinach. Badanie oparte na strukturze częściowo-uprzemysłowionej i częściowo-zurbanizowanej

Chen Shuxing,  Ding Renzhong*

Southwestern University of Finance and Economics,Wenjiang District,Chengdu,Sichuan,China
E-mail*: 4410757@qq.com

Abstract

Urban shrinkage has been a remarkable phenomenon in city development, both domestic and foreign, which cannot be convincingly explained by growth theory. This paper studies the theoretical foundation and connotation of urban shrinkage, as well as its internal dynamic mechanism and external spatial mechanism. Thereby reaches the conclusion that both shrinkage and expansion is a natural historical process of the urban development. Compared to the urban shrinkage in highly industrialized countries which features generalizability and regularity, the case in China is quite different due to the under-development of urbanization and industrialization. Therefore we referred to the regularity, and further used internal dynamic mechanism and external spatial mechanism to identify and classify China’s shrinking cities, then discussed several patterns and drives, and finally proposed some policy suggestion and urban planning thoughts for sustainable development regarding various types of urban shrinkage.

Key words: Urban shrinkage, spatial structure, dynamics, urban planning, sustainable development

Streszczenie

Kurczenie się miast jest niezwykłym zjawiskiem w historii rozwoju miast na całym świecie, którego nie da się przekonująco wytłumaczyć teorią wzrostu. Niniejszy artykuł analizuje teoretyczne podstawy i konotacje kurczenia się miast, a także mechanizmy ich wewnętrznej dynamiki i zewnętrznej przestrzeni. Na tej podstawie można postawić tezę, że zarówno kurczenie się, jak i rozszerzanie miast to naturalny proces historyczny rozwoju miast. Porównując kurczenie się miast w krajach silnie uprzemysłowionych, charakteryzujące się pewną regularnością, przypadek Chin jest odmienny, z uwagi na słabszy poziom urbanizacji i uprzemysłowienia. Dlatego też odnieśliśmy się do regularności i następnie zastosowaliśmy mechanizmy wewnętrznej dynamiki i zewnętrznej przestrzeni. W ten sposób zidentyfikowaliśmy i sklasyfikowaliśmy chińskie kurczące się miasta, aby następnie poddać dyskusji kilka wzorców. Przeprowadzona dyskusja pozwala na zaproponowanie sugestii politycznych i wskazówek dla urbanistyki w kontekście rozwoju zrównoważonego, uwzględniając różne typy kurczących się miast.

Słowa kluczowe: kurczenie się  miast, struktura przestrzenna, dynamika, urbanistyka, zrównoważony rozwój

Problemy Ekorozwoju 13(1)2018: 185-195

PDF (FULL PAPER)