Sovereign Wealth Funds as a Tool to Invest in Renewable Energy in Africa

Narodowe Fundusze Majątkowe jako narzędzie inwestycji w energię ze źródeł odnawialnych w Afryce

Olga Rataj

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Poland
E-mail: olga.rataj@gmail.com

Abstract

In this paper, the Sovereign Wealth Funds (SWFs) of oil- and gas-rich developing countries in Africa are examined as a potential renewable energy (RE) investment tool. If proved successful in this role, the SWFs could offer a solution to the broadly discussed phenomenon of resource curse. In particular, this research report handles the capacity of SWFs to ameliorate barriers that hamper private energy investments in RE.

Key words: resource rich countries, resource curse, resource revenue management, sovereign wealth funds, renewable energy finance

Streszczenie

Artykuł podejmuje zagadnienie potencjału Narodowych Funduszy Majątkowych (NFM), które są w ostatnich latach coraz częściej tworzone w bogatych w złoża ropy i gazu państwach rozwijających w Afryce, jako narzędzia inwestycji w energię ze źródeł odnawialnych. Jeśli NFM sprawdziłyby się w tej roli, przyczyniłyby się do rozwiązania szeroko omawianego w literaturze problemu „klątwy surowcowej”. W szczególności, w ramach artykułu analizowana jest zdolność NFM do redukowania barier dla sektora prywatnego, które uniemożliwiają inwestycje w odnawialne źródła energii.

Słowa kluczowe: państwa bogate w surowce, klątwa surowcowa,  zarządzanie przychodami z wydobycia surowców, Narodowe Fundusze Majątkowe, finansowanie energetyki odnawialnej

Problemy Ekorozwoju 13(1)2018: 31-39

PDF (FULL PAPER)