Upcycling as a Manifestation of Consumer and Business Behavior that Expresses Sustainable Consumption and Determines the Functioning of the Communal Services Sector

Upcycling jako przejaw zachowań konsumenckich i biznesowych wyrażających zrównoważoną konsumpcję i determinujący funkcjonowanie  sektora usług komunalnych

Michał Czuba

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul Bankowa 12 40-007 Katowice, Poland
E-mail: phdmczuba@o2.pl

Abstract

The article addresses the issue of upcycling as a new pattern of consumer behaviour, enabling the production of new goods from the previously used products, which prolongs their life. Such behaviour also leads to a reduction in the use of new products on a market basis and reduces the need to throw things out that have lost their former usefulness. Creativity is an important element of upcycling, which allows us to find new uses for things, which have previously been treated as useless rubbish or waste.

Increasingly, large corporations take the example from individual and undertake activities related to upcycling of their products or convert things which have so far been treated as waste into starting material for manufacturing products. The activities described earlier are strengthened by the media, which promote the ideas of upcycling as a modern form of business, art and a new pattern of sustainable consumption. The following paper attempts to address these perspectives and indicates the opportunities and threats that are brought about by this phenomenon for the functioning of the communal services sector. 

Key words: upcycling, communal services, sustainable consumption, consumer behaviours, business

Streszczenie

Artykuł porusza zagadnienie upcyclingu jako nowego wzorca zachowań konsumenckich, umożliwiających wytworzenie z zużytych wcześniej produktów nowych dóbr co przedłuża ich życie. Zachowania tego typu  prowadzą również  do ograniczenia korzystania z nowych  produktów na zasadach rynkowych oraz  zmniejszają konieczność wyrzucania rzeczy, które straciły swoją dotychczasową przydatność. Ważnym elementem upcyclingu jest kreatywność, pozwalająca znaleźć nowe zastosowanie dla rzeczy, które wcześniej były traktowane jako  bezużyteczny śmieć czy odpad.

Coraz częściej wielkie korporacje biorą przykład z osób indywidualnych i podejmują działania związane z upcyclingiem swoich produktów lub przekształcają rzeczy dotychczas traktowane jako śmieci w materiał wyjściowy do wytwarzania  produktów. Działania opisane wcześniej wzmacniane są przez media, które promują idee upcyclingu jako współczesnej formy biznesu, sztuki oraz nowego wzorca zrównoważonej konsumpcji. Poniższe opracowanie próbuje odnieść się do tych perspektyw oraz wskazuje szanse i zagrożenia jakie te zjawisko niesie dla funkcjnowania sektora usług komunalnych. 

Słowa kluczowe: upcycling, usługi komunalne, zrównoważona konsumpcja, zachowania konsumencie, biznes

Problemy Ekorozwoju 13(1)2018: 159-163

PDF (FULL PAPER)