Forced Migration in Ukraine and Reality of Sustainable Development Goals Achievement

Wymuszona migracja na Ukrainie a realność osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju

Inna Semenenko, Olena Khandii

Department of Economics and Entrepreneurship, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, pr. Tsentralny 59-a, Severodonetsk, 93400, Ukraine
E-mails: isemenenko@ukr.net, alkhandiy@ukr.net

Abstract

The article examines the impact of mass internal migration in Ukraine, caused by the military conflict, on achievement of sustainable development goals in the country. Despite the fact that migration and human mobility issues are mentioned only in six goals, they actually affect the achievement of majority of them. The impact of forced mass internal migration in Ukraine on its sustainable development goals achievement is shown as complex, many-sided, unpredictable and different in strength. Forced displacement of people seem to have not only negative, but also positive impact on country’s sustainable development. Moreover, the achievement of goals in its turn influenced further migration in Ukraine. Perception of forced migration as temporary influence the behaviour of internally displaced people and thus the level and possibility of achievement of sustainable development goals in the country. The analysis of the impact of migration on sustainable development allows to determine priorities and instruments for fight with negative phenomena and support the positive impact of forced migration on the development of regions in Ukraine.

Key words: sustainable development, sustainable development goals, migration, internally displaced person, achievement, forced displacement, impact

Streszczenie

Artykuł omawia skutki masowej migracji wewnętrznej na Ukrainie, spowodowanej przez konflikt zbrojny, na realność osiągnięcia Celów Rozwoju Zrównoważonego w tym kraju. Chociaż migracje i zagadnienie mobilności ludzi wspomniane jest tylko w 6 celach, w praktyce wpływają one na większość  pozostałych. Wpływ wymuszonej  masowej wewnętrznej migracji na Ukrainie na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju okazuje się złożony, wielowymiarowy, czasem nieprzewidywalny i osiągający różny poziom siły. Okazuje się, że wymuszane przemieszczanie się ludzi ma nie tylko negatywny, ale także pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój kraju. Co więcej, osiąganie poszczególnych celów przyczynia się do dalszego wzrostu migracji. Percepcja wymuszonej migracji, jako tymczasowej, wpływa na zachowanie poddających się temu procesowi ludzi a poprzez to na możliwości osiągania Celów Rozwoju Zrównoważonego. Analiza wpływu migracji na zrównoważony rozwój pozwala wyznaczyć priorytety i instrumenty, dzięki którym możliwe będzie pokonanie negatywnych zjawisk i wsparcie pozytywnego wpływu wymuszonej migracji na rozwój poszczególnych regionów Ukrainy.  

Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, cele rozwoju zrównoważonego, migracja, osoba wewnętrzenie przesiedlona, osiągnięcie, wymuszona migracja, skutek

Problemy Ekorozwoju 13(1)2018: 165-172

PDF (FULL PAPER)