The Impact of the CAP Green Programmes on Farm Productivity and its Social Contribution

Wpływ zielonych programów WPR na produktywność gospodarstw rolnych i jego implikacje społeczne

Bazyli Czyzewski, Marta Guth, Anna Matuszczak

Poznan University of Economics and Business, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland
E-mail: bazyli.czyzewski@ue.poznan.pl

Abstract

Facing the opinion about the ambiguous impact of decoupled subsidies on productivity, the article aims to check whether there are some CAP programmes contributing to the greening trend, which have a positive impact on productivity in FADN regions. Second research question is whether the CAP schemes create social sustainability? A two-stage panel analysis was carried out in the years 2007-2012: in the first stage clusters of regions with significantly different farming were identified; in the second the impact of particular CAP mechanisms on productivity was determined. It is concluded that, depending on the sustainability of farming, there are some CAP ‘green’ programmes which have a positive influence on productivity.

Key words: CAP, green box subsidies, sustainability, agriculture, productivity

Streszczenie

Wobec opinii o niejednoznacznym wpływie subsydiów na produktywność, artykuł ma na celu sprawdzenie, czy istnieją programy wspólnej polityki rolnej (WPR) przyczyniające się do zazielenienia, które mają pozytywny wpływ na produktywność techniczną w produkcji rolnej w regionach Unii Europejskiej (według FADN). Drugim pytaniem badawczym jest, na ile subsydia WPR kreują ład społeczny ? Przeprowadzono dwustopniową analizę panelową w latach 2007-2012: w pierwszej fazie zidentyfikowano klasy regionów, w których rolnictwo cechuje odmienny sposób gospodarowania; w drugim kroku określono wpływ poszczególnych mechanizmów WPR na produktywność zużycia pośredniego. Stwierdzono, że w zależności od poziomu zrównoważenia rolnictwa istnieją różne zielone programy WPR, które mają pozytywny wpływ na wspomnianą produktywność.

Słowa kluczowe: WPR, subsydia w ramach green box, zrównoważenie, rolnictwo, produktywność

Problemy Ekorozwoju 13(1)2018: 173-183

PDF (FULL PAPER)