17(2)2022

Table of Contents

Sustainable Development and Sustainable Science. Where We Came From, Where We Are Now and Where We Are Heading? Part I: The History of the Concept
Zrównoważony rozwój i zrównoważona nauka. Skąd pochodzimy, gdzie jesteśmy teraz i dokąd zmierzamy? Część I: Historia koncepcji
Magdaléna Drastichová

The Real Tragedy of the Commons – Garrett Hardin (1968) Revised
Tragedia wspólnego pastwiska – Garret Hardin (1968) zaktualizowany  
Stefan Brunnhuber

Towards the Co-existence. Responsibility in Anthropocene’s Debate
W stronę koegzystencji. Odpowiedzialność w dyskusji o Antropocenie
Jeremiasz Szyndler

Post-COVID-19 Revitalisation and Prospects for Climate Neutral Energy Security Technologies
Rewitalizacja po COVID-19 i perspektywy wykorzystania neutralnych dla klimatu technologii bezpieczeństwa energetycznego
Olena Borysiak, Vasyl Brych

COVID-19: Vaccine Hesitancy in Africa and the Way Forward
COVID-19: konsekwencje powstrzymywania się przed szczepieniami w Afryce
Lukman Ahmed Omeiza, Abaniwo Rose Mafo, Kateryna Kozak, Abul Kalam Azad, Daniel Aikhonomu Osayemen

Impact of Entrepreneurship on Sustainable Development in Emerging Markets under the Conditions of COVID-19
Wpływ przedsiębiorczości na zrównoważony rozwój na rynkach wschodzących podczas pandemii COVID-19
Maja Ivanović-Đukić, Tamara Rađenović, Nemanja Veselinović

Do the Outbreak of COVID-19 Influence the China Stock Market?
Jak COVID-19 wpływa na chińską giełdę?
Junaid Ashraf, Franck Edouard Gnahe, Fei-Ming Huang, Zeinab Rizk

Digitalization and Sustainable Development: the New COVID-19 Challenge Requires Non-standard Solutions
Cyfryzacja i zrównoważony rozwój: nowe wyzwanie związane z COVID-19 wymaga niestandardowych rozwiązań
Oksana Polishchuk, Tetiana Kulinich, Nataly Martynovych,Yuliia Popova

Digital Information Security: Coronavirus Crisis Impact on the Accountants, Business Analysts and Auditors Training
Cyfrowe bezpieczeństwo informacji: wpływ kryzysu spowodowanego przez COVID-19 na szkolenie księgowych, analityków biznesowych i audytorów
Karina Nazarova, Mariia Nezhyva, Tetіana Metil, Volodymyr Hordopolov, Liudmyla Prystupa,Olesya Moyseyenko

Transition of Logistics to Sustainable Development Under the Impact of COVID-19
Zmiany w logistyce w kierunku zrównoważonego rozwoju pod wpływem COVID-19
Maksym Kutsenko, Оleksii Kostiennikov, Petr Yaremovich, Zoreslava Liulchak, Serhii Voroshnov

Tax Policy for Economic Recovery and Sustainable Development After COVID-19
Polityka podatkowa na rzecz odbudowy gospodarki i zrównoważonego rozwoju po pandemii Covid-19
Tetiana Kaneva, Igor Chugunov, Mykola Pasichnyi, Andriy Nikitishin, Nataliia Husarevych

Renewable Energy and Poverty in Sustainable Development of the European Union
Odnawialne Źródła Energii i ubóstwo a zrównoważony rozwój Unii Europejskiej
Julita Mlaskawa

Evaluation of Social Protection Performance in EU Countries: Multiple-criteria Decision Analysis (MCDA)
Ocena skuteczności ochrony socjalnej w krajach UE: Wielokryterialna analiza decyzji (MCDA)
Milan Marković, Jelena J. Stanković, Panagiota Digkoglou, Ivana Marjanović

Environmental Refugees, Suggested Solutions of the Problem in the Framework of International Law
Uchodźcy środowiskowi, propozycje prawno-międzynarodowego rozwiązania problemu
Piotr Krajewski

A Brief Analysis of SDG3 – Good Health and Well-being – and its Synergies and Trade-offs With the Other Sustainable Development Goals
Analiza 3 Celu zrównoważonego rozwoju (SDG3): Dobre zdrowie i jakość życia oraz jego komplementarności z pozostałymi SDG
G Venkatesh

Impact of Financial Globalization on Environmental Degradation in the E7 Countries: Application of the Hybrid Nonparametric Quantile Causality Approach
Wpływ globalizacji finansowej na degradację środowiska w krajach E7: zastosowanie hybrydowego nieparametrycznego podejścia kwantylowej przyczynowości
Tomiwa Sunday Adebayo

International Trade, Corruption and Economic Growth: Evidence from Selected Sub-Saharan Countries
Handel międzynarodowy, korupcja i wzrost gospodarczy: dowody z wybranych krajów subsaharyjskich
Busayo Aderounmu, Eniola Ayoade, Emmanuel Oni

Corporate Entrepreneurship in the Pursuit of Sustainable Development: Creating a More Sustainable Future
Przedsiębiorczość korporacyjna w dążeniu do zrównoważonego rozwoju: w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości
Rajesh Kumar, Govind Swaroop Pathak

Circular Economy as a Model of Achieving Sustainable Development
Gospodarka o obiegu zamkniętym jako model osiągania zrównoważonego rozwoju
Viktoriia Roleders, Tetyana Oriekhova, Galina Zaharieva

International Tourism as a Tool of European Integration within Eastern European Countries
Turystyka międzynarodowa jako narzędzie integracji europejskiej w krajach Europy Wschodniej
Anatoliy Parfinenko Olena Yevtushenko, Iryna Panova, Polina Podlepina, Maksym Onatskyi

Eco-innovation and Sustainable Development
Ekoinnowacje i zrównoważony rozwój
Silvana Ilic, Tanja Petrovic, Gordana Djukic

Intangible Heritage and Sustainable Development Strategies
Dziedzictwo niematerialne a zrównoważony rozwój
Jawdat Goussous

Sericulture in Terms of Sustainable Development in Agriculture
Jedwabnictwo w ujęciu zrównoważonego rozwoju w rolnictwie
Joanna Grześkowiak, Małgorzata Łochyńska, Jakub Frankowski

Arsenic Contamination of Groundwater in Bhojpur District of Bihar, India: A Threat to Sustainability
Zanieczyszczenie wód gruntowych arsenem w dystrykcie Bhojpur w Bihar w Indiach: zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju
Avinash Ranjan, Pammy Kumari

How Humble Leadership Affects Voluntary Green Behavior and Green Performance? The Roles of Job Autonomy and Green Supporting Climate in Hotels
Jak pokorne przywództwo wpływa na dobrowolne ekologiczne zachowanie i ekologiczną wydajność? Rola autonomii pracy i ekologicznego klimatu wspierającego w hotelach
Omar Alsetoohy,  Mohammed Hasan Ali Al-Abyadh,  Esra Sipahi Döngül, Mohamed Fathy Agina, Abdallah Elshaer

Storytelling for Behavior Change: Use of Folktales for Promoting Sustainable Behaviors
Opowiadanie historii i wykorzystanie baśni ludowych do promowania zrównoważonych zachowań
Soumita Mitra, Ahmed Sameer

Instructions for Authors