Intangible Heritage and Sustainable Development Strategies

Dziedzictwo niematerialne a zrównoważony rozwój

Jawdat Goussous

The University of Jordan, Department of Architecture Engineering, School of Engineering, 11821, 275 Queen Rania Str., Amman, Jordan
E-mail: goussousjawdat@gmail.com, ORCID: 0000-0002-6882-8192

Abstract

This paper analyses in detail the problems of protecting cultural heritage in rural regions and small towns, in traditional rural landscapes and in the context of the revival of rural settlements. The paper substantiates the necessity and possibility of measures for the preservation of tangible and intangible cultural heritage by measures of both organisational and technical nature. The international experience of safeguarding cultural heritage by organisational measures and digital preservation is considered; the need to correct this experience in accordance with local specifics is substantiated. The existing technical approaches to the digital preservation of cultural heritage are analysed. An original approach is proposed that most fully simulates complex objects such as artistic reliefs with painting – the method of synchronised laser triangulation, combined with the method of laser-induced breakdown spectroscopy.

Key words: digital preservation, preservation of cultural values, protection, modern technologies, the Middle East region

Streszczenie

Artykuł szczegółowo analizuje problemy ochrony dziedzictwa kulturowego na terenach wiejskich i w małych miastach, w tradycyjnych krajobrazach wiejskich oraz w kontekście odradzania się osadnictwa wiejskiego. W artykule uzasadniono konieczność i możliwość podjęcia działań na rzecz zachowania materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego zarówno o charakterze organizacyjnym, jak i technicznym. Uwzględniono międzynarodowe doświadczenie w ochronie dziedzictwa kulturowego za pomocą środków organizacyjnych i ochrony zasobów cyfrowych; uzasadniona jest potrzeba skorygowania tego doświadczenia zgodnie z lokalną specyfiką. Analizowane są istniejące podejścia techniczne do cyfrowej ochrony dziedzictwa kulturowego. Zaproponowano oryginalne podejście, które najpełniej symuluje złożone obiekty, takie jak malowane płaskorzeźby artystyczne – metoda zsynchronizowanej triangulacji laserowej, połączona z metodą laserowej spektroskopii przebicia.

Słowa kluczowe: konserwacja cyfrowa, zachowanie wartości kulturowych, ochrona, nowoczesne technologie, region Bliskiego Wschodu

Problemy Ekorozwoju 17(2)2022: 204-209

DOI: 10.35784/pe.2022.2.22

PDF (FULL PAPER)