Storytelling for Behavior Change: Use of Folktales for Promoting Sustainable Behaviors

Opowiadanie historii i wykorzystanie baśni ludowych do promowania zrównoważonych zachowań

Soumita Mitra*, Ahmed Sameer**

Indian Institute of Technology (Indian School of Mines), Dhanbad, India
*E-mail: soumita.rupa@gmail.com, ORCID: 0000-0003-2632-2705
**sameer@iitism.ac.in, ORCID: 0000-0001-6066-726X

Abstract

Our Earth has been entangled in different adverse effects resulting from the excessive human interference into the territory of nature. The habit of extracting and consuming indiscriminately is moving them to a situation, where their own future generation would not be able receive benefits of the natural resources. It has also been recognized that human action is perhaps the most significant contributor to this. And therefore, a proper equilibrium, i.e., sustainable development, could only be achieved by bringing about a change in human behavior in general. We explore the possibility of using indigenous knowledge for encouraging sustainable behaviors. We propose a model for behavior change through storytelling by using folktales. We argue that folktales serve three functions – epistemic, motivational, and ethical – which make them potent tools for promoting sustainable behavior. We conclude by pointing out limitations and suggestion for future research.

Key words: folktales, storytelling, behavior change, sustainability, environment

Streszczenie

Nasza Ziemia ucierpiała w wyniku nadmiernej ingerencji człowieka w przyrodę. Nawyk wydobywania i konsumowania doprowadza ludzi do sytuacji, w której ich własne przyszłe pokolenie nie będzie mogło korzystać z dobrodziejstw zasobów naturalnych. Działalność człowieka jest prawdopodobnie najbardziej znaczącym czynnikiem przyczyniającym się do tego. A zatem właściwą równowagę, czyli zrównoważony rozwój, można osiągnąć jedynie poprzez doprowadzenie do zmiany zachowań ludzkich w ogóle. Badamy możliwość wykorzystania rodzimej wiedzy do zachęcania do zrównoważonych zachowań. Proponujemy model zmiany zachowania poprzez opowiadanie historii z wykorzystaniem baśni ludowych. Twierdzimy, że bajki ludowe pełnią trzy funkcje – epistemiczną, motywacyjną i etyczną – co czyni je potężnymi narzędziami do promowania zrównoważonych zachowań. Na koniec wskazujemy ograniczenia i sugestie dotyczące przyszłych badań.

Słowa kluczowe: bajki ludowe, opowiadanie historii, zmiana zachowań, zrównoważoność, środowisko

Problemy Ekorozwoju 17(2)2022: 243-247

DOI: 10.35784/pe.2022.2.26

PDF (FULL PAPER)