Renewable Energy and Poverty in Sustainable Development of the European Union

Odnawialne Źródła Energii i ubóstwo a zrównoważony rozwój Unii Europejskiej

Julita Mlaskawa

WSB University, ul. Cieplaka 1C, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Poland
E-mail: jmlaskawa@wsb.edu.pl, ORCID: 0000-0002-3655-8298

Abstract

The current socioeconomic development results in a number of consequences that lead to changes in the environment. These changes are often harmful and are associated with over- or misuse of natural resources. The issue of sustainable development is increasingly taking a prominent place in regional and local development strategies. Access to energy services is essential for social inclusion. Addressing poverty, including energy poverty, can bring a number of benefits related to reduced health expenditures, reduced air pollution, improved comfort and well-being, and improved household budgets, among other things. According to the results of the analysis, the utilisation of energy from renewable sources is intrinsically linked with the salary level – on average, a higher salary level is accompanied by a larger scale of utilising energy from renewable sources. In spite of the expected negative value, a similar relationship has been observed in the case of correlating the level of poverty with the use of energy from renewable sources – it is higher when the use of energy from renewable sources is higher. The performed study indicates the lack of adequately constructed support mechanisms for the poor in terms of financing and operating installations generating green energy, as well as the lack of proper education as regards local and global benefits resulting from prosumer energy. The desire to eliminate the abovementioned barriers necessitates the continuation of actions concerning synergistic accomplishment of the first and seventh targets, constituting two out of seventeen foundations of sustainable development.

Key words: sustainable development, renewable energy, poverty, energy poverty, decarbonisation

Streszczenie

Obecny rozwój społeczno-gospodarczy pociąga za sobą szereg konsekwencji prowadzących do zmian w środowisku. Zmiany te są często szkodliwe i wiążą się z nadmiernym lub niewłaściwym wykorzystaniem zasobów naturalnych. Kwestia zrównoważonego rozwoju zajmuje coraz większe miejsce w strategiach rozwoju regionalnego i lokalnego. Dostęp do usług energetycznych ma zasadnicze znaczenie dla włączenia społecznego. Walka z ubóstwem, w tym ubóstwem energetycznym, może przynieść szereg korzyści związanych m.in. zmniejszenie wydatków na ochronę zdrowia, zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza, zwiększony poziom komfortu i jakości życia oraz zwiększenie poziomu domowych budżetów. Zgodnie z wynikami przeprowadzonej analizy wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych jest nierozerwalnie związane z poziomem wynagrodzeń – przeciętnie wyższemu poziomowi wynagrodzeń towarzyszy większa skala wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Pomimo oczekiwanej wartości ujemnej, podobną zależność zaobserwowano w przypadku skorelowania poziomu ubóstwa z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych – jest ona wyższa, gdy zużycie energii ze źródeł odnawialnych jest większe. Przeprowadzone badanie wskazuje na brak odpowiednio skonstruowanych mechanizmów wsparcia osób ubogich w zakresie finansowania i eksploatacji instalacji wytwarzających zieloną energię, a także brak odpowiedniej edukacji w zakresie lokalnych i globalnych korzyści płynących z energetyki prosumenckiej. Dążenie do wyeliminowania ww. barier wymaga kontynuacji działań dotyczących synergicznej realizacji pierwszego i siódmego celu, stanowiących dwa z siedemnastu Celów zrównoważonego rozwoju.

Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, energia odnawialna, ubóstwo, ubóstwo energetyczne, dekarbonizacja

Problemy Ekorozwoju 17(2)2022: 110-123

DOI: 10.35784/pe.2022.2.12

PDF (FULL PAPER)