Post-COVID-19 Revitalisation and Prospects for Climate Neutral Energy Security Technologies

Rewitalizacja po COVID-19 i perspektywy wykorzystania neutralnych dla klimatu technologii i bezpieczeństwa energetycznego

Olena Borysiak*, Vasyl Brych**

*West Ukrainian National University, Department of Marketing, Lvivska 11, 46000, Ternopil, Ukraine
E-mail (Corresponding Author): o.borysiak@wunu.edu.ua,
ORCID: 0000-0003-4818-8068, SCOPUS ID: 57219602195
**West Ukrainian National University, Department of International Tourism and Hospitality Business, Lvivska 11, 46000, Ternopil, Ukraine
E-mail: v.brych@wunu.edu.ua,
ORCID: 0000-0002-4277-5213, SCOPUS ID: 57195137291

Abstract

Dealing with the effects of COVID-19 is on the energy security agenda. Consolidation of efforts at the regional, national and international levels to exchange experience in the implementation of successful practices and the formation of institutional support of the sustainable energy development contributes to the post-COVID-19 revitalisation. With this in mind, the article is devoted to studying the peculiarities and experience of the post-COVID-19 revitalisation of the energy sector in different countries and determining the development prospects of climate-neutral technologies in the energy security sphere. A change in the behaviour of energy consumers by the secondary energy source in the context of increased quarantine restrictions has been established. In particular, a downward trend in the volume of energy consumption from traditional sources (oil, coal, etc.) has been traced. At the same time, the demand for energy consumption from renewable sources (solar energy, wind energy, etc.) has grown, which made it possible to diagnose the reduction in CO2 emissions. Based on the analysis of measures to reduce the negative impact of the COVID-19 on energy security in different countries, the integration of the foundations of climate neutrality through the development of new critical technologies in the field of renewable energy sources has been established. As a result of a survey of green energy stakeholders using PEST analysis, it was proved that the complexity of integrating the principles of climate neutrality into the energy sector is that the result is not an economic effect but primarily an environmental effect (energy decarbonization). As a result, a methodology for determining the sustainability indicators for developing climate-neutral technologies in energy security using fuzzy set methods is proposed. The prospect of developing climate-neutral technologies in energy security lies in the transition to cross-sectoral interaction based on a closed cycle of energy consumption from renewable sources and the use of Industry 4.0 technologies. The proposed methodology will be a tool for further research on the developing organizational and innovative support and justifying the economic feasibility of introducing climate-neutral technologies based on the clustering of industries and a circular economy in the energy security sphere.

Key words: energy decarbonization, climate-neutral innovations, renewable energy, critical infrastructure, COVID-19, sustainable development, circular economy

Streszczenie

Radzenie sobie ze skutkami pandemii COVID-19 jest jednym z priorytetów bezpieczeństwa energetycznego. Konsolidacja wysiłków na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym w celu wymiany doświadczeń we wdrażaniu skutecznych praktyk oraz tworzenia instytucjonalnego wsparcia zrównoważonego rozwoju energetycznego przyczynia się do rewitalizacji post-COVID-19. Mając to na uwadze, artykuł poświęcony jest badaniu specyfiki i doświadczeń rewitalizacji sektora energetycznego po COVID-19 w różnych krajach oraz określeniu perspektyw rozwoju technologii neutralnych dla klimatu w sferze bezpieczeństwa energetycznego. Ustalono zmianę zachowań odbiorców energii przy wtórnym źródle energii w kontekście wzmożonych obostrzeń kwarantannowych. W szczególności zaobserwowano tendencję spadkową w zużyciu energii ze źródeł tradycyjnych (ropa naftowa, węgiel itp.). Jednocześnie wzrosło zapotrzebowanie na zużycie energii ze źródeł odnawialnych (energia słoneczna, wiatrowa itp.), co umożliwiło zdiagnozowanie redukcji emisji CO2 . Na podstawie analizy działań mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu COVID-19 na bezpieczeństwo energetyczne w różnych krajach ustalono integrację podstaw neutralności klimatycznej poprzez rozwój nowych technologii krytycznych w zakresie odnawialnych źródeł energii. W wyniku badania interesariuszy zielonej energii z wykorzystaniem analizy PEST wykazano, że złożoność integracji zasad neutralności klimatycznej z sektorem energetycznym polega na tym, że wynikiem nie jest efekt ekonomiczny, ale przede wszystkim efekt środowiskowy (dekarbonizacja energii). W rezultacie zaproponowano metodologię wyznaczania wskaźników zrównoważenia rozwoju neutralnych klimatycznie technologii w bezpieczeństwie energetycznym z wykorzystaniem metod zbiorów rozmytych. Perspektywa rozwoju technologii neutralnych dla klimatu w bezpieczeństwie energetycznym polega na przejściu na interakcję międzysektorową opartą na zamkniętym cyklu zużycia energii ze źródeł odnawialnych i wykorzystaniu technologii Przemysłu 4.0. Zaproponowana metodologia będzie narzędziem do dalszych badań nad rozwijającym się wsparciem organizacyjnym i innowacyjnym oraz uzasadniającym ekonomiczną zasadność wprowadzenia neutralnych dla klimatu technologii opartych na klastrowaniu branż i gospodarce o obiegu zamkniętym w sferze bezpieczeństwa energetycznego.

Słowa kluczowe: dekarbonizacja energii, innowacje neutralne dla klimatu, energia odnawialna, infrastruktura krytyczna, COVID-19, zrównoważony rozwój, gospodarka o obiegu zamkniętym

Problemy Ekorozwoju 17(2)2022: 31-38

DOI: 10.35784/pe.2022.2.04

PDF: FULL PAPER