Digitalization and Sustainable Development: the New COVID-19 Challenge Requires Non-standard Solutions

Cyfryzacja i zrównoważony rozwój: nowe wyzwanie związane z COVID 19 wymaga niestandardowych działań

Oksana Polishchuk*, Tetiana Kulinich**, Nataly Martynovych***,
 Yuliia Popova****

*National Aviation University, The Management Technologies Department,
Lubomyrа Husarа Avenue, 1, 03058 Kyiv, Ukraine
E-mail: oksana.polishchuk@npp.nau.edu.ua, ORCID: 0000-0001-5263-3262
** Lviv Polytechnic National University, Department of Organizational Management, S. Bandery Str., 12, 79013 Lviv, Ukraine
E-mail: tetiana.v.kulinich@lpnu.ua, ORCID: 0000-0003-0110-7080
*** University of Modern Knowledge, Department of Economics and Management,
Velyka Vasylkivska street, 57/3, 03150, Kiev, Ukraine
E-mail: k.martinovich81@gmail.com, ORCID: 0000-0001-9884-6052
****State University of Infrastructure and Technologies, Department of Business Logistics and Transportation Technologies, Kyrylivska street, 9, 04071 Kyiv, Ukraine

E-mail: yuli-p@ukr.net, ORCID: 0000-0002-5246-1349

Abstract

The spread of COVID-19 contributes to changing economic, environmental and social reality around the world. One of the significant consequences of the current pandemic can already be called the accelerated introduction of digital technologies in various fields. Against this background, the article is devoted to the theoretical and analytical substantiation of the feasibility of reorienting traditional production and management systems in the context of COVID-19 to digital ones.  It has been proven that digitalization, sustainable development and COVID-19 are new challenges generated by human activity that require non-standard solutions.  A composition of non-standard digital solutions is proposed to overcome the problems associated with COVID-19, ensuring sustainable development, allowing to launch new business models capable of smoothing post-Covid consequences and bringing the world economy onto a trajectory of sustainable economic growth.

Key words: sustainable development, Sustainable Development Goals, digitalization, digital technologies, COVID-19

Streszczenie

Rozprzestrzenianie się COVID-19 przyczynia się do zmiany rzeczywistości gospodarczej, środowiskowej i społecznej na całym świecie. Jedną z istotnych konsekwencji obecnej pandemii można już nazwać przyspieszonym wprowadzaniem technologii cyfrowych w różnych dziedzinach. Artykuł poświęcony jest teoretycznemu i analitycznemu uzasadnieniu możliwości reorientacji tradycyjnych systemów produkcji i zarządzania w kontekście COVID-19 na cyfrowe. Udowodniono, że cyfryzacja, zrównoważony rozwój i COVID-19 to nowe wyzwania generowane przez działalność człowieka, które wymagają niestandardowych rozwiązań. Proponuje się kompozycję niestandardowych rozwiązań cyfrowych w celu przezwyciężenia problemów związanych z COVID-19, zapewniających zrównoważony rozwój, pozwalających na uruchomienie nowych modeli biznesowych zdolnych do złagodzenia negatywnych skutków post-covidowych i wprowadzenia gospodarki światowej na trajektorię zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, Cele zrównoważonego rozwoju, cyfryzacja, technologie cyfrowe, COVID-19

Problemy Ekorozwoju 17(2)2022: 69-79

DOI: 10.35784/pe.2022.2.08

PDF (FULL PAPER)