The Real Tragedy of the Commons – Garrett Hardin (1968) Revised

Tragedia wspólnego pastwiska – Garrett Hardin (1968) zaktualizowany

Stefan Brunnhuber

The Club of Rome, European Academy of Science and Arts (EASA),
Board of Trustees at the World Academy of Arts and Science (WAAS),
Diakonie-Klinik of Intergrative Psychatry, Dresden,
Germany, University of Mittweida, Germany
E-mail: brunnhuber.cor@gmxpro.de

Abstract

Garrett Hardin’s seminal 1968 paper describes the tragedy of the commons in terms of common goods being neglected or overused. His theory has been widely adopted. However, it refers only to a special case, when inadequate public goods have to compete with the maximisation of private yield. The real tragedy of the commons is not that it is overused or neglected, nor is it any free-rider and spillover effects it gives rise to, but rather the underlying financial incentives and disincentives that prevent an adequate supply. Consequently, the misalignment between our current monetary system and the global commons has led to the latter’s erosion and partial destruction. Introducing a new monetary and fiscal policy of strategic triangulation can provide an adequate tool to finance our commons. With their ongoing central bank digital currency (CBDC) initiatives, regulators and central banks can offer a direct monetary mechanism to overcome this tragedy of the commons.

Key words: financing the commons, new financial engineering, fiscal and monetary policy, CBDC, strategic triangulation

Streszczenie

Przełomowy artykuł Garretta Hardina z 1968 roku opisuje tragedię wspólnego pastwiska w kategoriach zaniedbywania lub nadużywania wspólnych dóbr. Jego teoria została powszechnie przyjęta. Odnosi się to jednak tylko do szczególnego przypadku, gdy nieadekwatne dobra publiczne muszą konkurować z maksymalizacją prywatnego dochodu. Prawdziwa tragedia dobra wspólnego nie polega na tym, że jest ono nadużywane lub zaniedbywane, ani też nie wynikają z niego żadne skutki pasażera na gapę ani skutki uboczne, ale raczej leżące u jego podstaw zachęty finansowe i czynniki zniechęcające, które uniemożliwiają odpowiednią podaż. W rezultacie rozbieżność między naszym obecnym systemem monetarnym a globalnymi dobrami wspólnymi doprowadziła do erozji i częściowego zniszczenia tych ostatnich. Wprowadzenie nowej polityki monetarnej i fiskalnej triangulacji strategicznej może stanowić odpowiednie narzędzie do finansowania naszych dóbr wspólnych. Dzięki trwającym inicjatywom banku centralnego dotyczącym cyfrowej waluty (CBDC), organy regulacyjne i banki centralne mogą zaoferować bezpośredni mechanizm monetarny, aby przezwyciężyć tę tragedię wspólnego pastwiska.

Słowa kluczowe: finansowanie wspólnego pastwiska, nowa inżynieria finansowa, polityka fiskalna i monetarna,  CBDC, triangulacja strategiczna

Problemy Ekorozwoju 17(2)2022: 19-23

DOI: 10.35784/pe.2022.2.02

PDF (FULL PAPER)