Tax Policy for Economic Recovery and Sustainable Development After COVID-19

Polityka podatkowa na rzecz odbudowy gospodarki i zrównoważonego rozwoju po pandemii COVID-19

Tetiana Kaneva*, Igor Chugunov**, Mykola Pasichnyi***,
Andriy Nikitishin****, Nataliia Husarevych*****


*State University of Trade and Economics, Department of Finance, Ukraine
ORCID: 0000-0002-3302-9593
**State University of Trade and Economics, Department of Finance, Ukraine
ORCID: 0000-0003-4915-1267
***State University of Trade and Economics, Department of Finance, Ukraine
 E-mail (Corresponding Author): m.pasichnyi@knute.edu.ua,
ORCID: 0000-0001-7663-776X
****State University of Trade and Economics, Institute of Trade and Economics,
Department of Finance, Vinnytsia, Ukraine
ORCID: 0000-0002-7951-4017
***** State University of Trade and Economics, Department of Finance, Ukraine
ORCID: 0000-0002-8266-8498

Abstract

The optimal taxation level and tax structure depend on numerous factors and enormously differ from country to country. However, the two mentioned tax policy instruments could ensure economic recovery and sustainable economic growth. This article aims to examine the effects of tax policy on economic development and evaluate the role of appropriate tax instruments in speeding up recovery. The results showed that tax level harms the GDP per capita growth rate in Central Europe and Baltic states over the 2000-2021 period. Another vital finding is the increase in both overall employment and investment to GDP ratio positively affected the real GDP per capita growth rates. In order to foster economic growth government might use tax cuts and other stimuli both for distortionary and non-distortionary taxes. The tax policy’s institutional potential should be improved to neutralize the adverse effects of COVID-19 impact and enhance macroeconomic sustainability.

Key words: taxes, fiscal stimulus, COVID-19, employment, economic development

JEL Classification: H20, H21, O23

Streszczenie

Optymalny poziom opodatkowania i struktura podatkowa zależą od wielu czynników i znacznie różnią się w zależności od kraju. Jednak dwa wspomniane instrumenty polityki podatkowej mogłyby zapewnić ożywienie gospodarcze i zrównoważony wzrost gospodarczy. Artykuł ma na celu zbadanie wpływu polityki podatkowej na rozwój gospodarczy oraz ocenę roli odpowiednich instrumentów podatkowych w przyspieszeniu ożywienia gospodarczego. Wyniki pokazały, że poziom podatków szkodził stopie wzrostu PKB per capita w Europie Środkowej i krajach bałtyckich w latach 2000-2021. Kolejnym istotnym wnioskiem jest to, że wzrost zarówno ogólnego zatrudnienia, jak i stosunku inwestycji do PKB pozytywnie wpłynął na tempo wzrostu realnego PKB na mieszkańca. W celu pobudzenia wzrostu gospodarczego rząd może stosować obniżki podatków i inne bodźce zarówno w przypadku podatków zniekształcających, jak i nie powodujących zakłóceń. Należy poprawić potencjał instytucjonalny polityki podatkowej, aby zneutralizować negatywne skutki wpływu COVID-19 i zwiększyć stabilność makroekonomiczną.

Słowa kluczowe: podatki, bodźce fiskalne, COVID-19, zatrudnienie, rozwój gospodarczy

Problemy Ekorozwoju 17(2)2022: 102-109

DOI: 10.35784/pe.2022.2.11

PDF (FULL PAPER)