Environmental Refugees, Suggested Solutions of the Problem in the Framework of International Law

Uchodźcy środowiskowi, propozycje prawno-międzynarodowego rozwiązania problemu

Piotr Krajewski

University of Warmia and Mazury in Olsztyn, The Faculty of Law and Administration Obitza 1 Street, 10 702 Olsztyn, Poland
E-mail: piotr529@wp.pl, ORCID 0000-0001-7233-899X

Abstract

Some environmental changes (either natural or anthropogenic usually caused by leaving sustainable management of its natural resources) alter natural conditions to such an extent that individuals and entire communities are forced to leave their place of permanent residence and seek another that would provide them with at least the minimum subsistence level of living. Some of those journeys may be temporary and cover small distances; others may involve crossing the border of one’s homeland with no hope of ever coming back. Migrants struggle with not only their precarious financial situation, but also a wide range of legal and administrative difficulties, often compounded by social, cultural, religious, and political issues. Even though the number of people fleeing inhospitable environments is increasing every year, the international community and host countries refuse to grant them status to ensure due protection. This, however, does not relieve anybody from the obligation to search for a viable solution.

Key words: Keywords: environmental refugees, climate changes, natural disasters, international law, European law

Streszczenie

Niektóre zmiany środowiskowe (naturalne lub antropogeniczne, zwykle spowodowane odejściem od zrównoważonego gospodarowania jego zasobami naturalnymi) zmieniają warunki naturalne do tego stopnia, że jednostki i całe społeczności są zmuszone do opuszczenia miejsca stałego zamieszkania i poszukiwania innego, które zapewniłoby im co najmniej minimalny poziom życia. Niektóre z tych podróży mogą być tymczasowe i obejmować niewielkie odległości; inne mogą wiązać się z przekroczeniem granicy własnej ojczyzny, bez nadziei na powrót. Migranci zmagają się nie tylko z niepewną sytuacją finansową, ale także z wieloma trudnościami prawnymi i administracyjnymi, często spotęgowanymi problemami społecznymi, kulturowymi, religijnymi i politycznymi. Mimo że z roku na rok przybywa osób uciekających z niegościnnych środowisk, społeczność międzynarodowa i kraje przyjmujące odmawiają przyznania im statusu gwarantującego należytą ochronę. Nie zwalnia to jednak nikogo z obowiązku poszukiwania sensownego rozwiązania.

Słowa kluczowe: uchodźcy środowiskowi, zmiany klimatu, kataklizmy naturalne, prawo międzynarodowe, prawo UE

Problemy Ekorozwoju 17(2)2022: 133-139

DOI: 10.35784/pe.2022.2.14

PDF (FULL PAPER)