How Humble Leadership Affects Voluntary Green Behavior and Green Performance? The Roles of Job Autonomy and Green Supporting Climate in Hotels

Jak pokorne przywództwo wpływa na dobrowolne ekologiczne zachowania i ekologiczną wydajność? Rola autonomii pracy i ekologicznego klimatu wspierającego w hotelach

Omar Alsetoohy*, Mohammed Hasan Ali Al-Abyadh**, 
Esra Sipahi Döngül***, Mohamed Fathy Agina****, Abdallah Elshaer*****

*University of Sadat City, Faculty of Tourism and Hotels, Sadat City, 32897, Egypt
E-mail: (Corresponding Author): omar.alsetoohy@fth.usc.edu.eg,
ORCID: 0000-0003-2078-9283
**Prince Sattam Bin Abdulaziz University, College of Education, Alkharj, Saudi Arabia and Thamar University, College of Education, Thamar, Yemen
E-mails: m.alabyadh@psau.edu.sa, Email alabyd62@gmail.com,
ORCID: 0000-0002-8964-6670
*** Aksaray University, Faculty of Health Sciences, Department of Social Work, Turkey
E-mail: dresrasipahi@gmail.com, ORCID: 0000-0002-6495-4378
****Higher Institute for Specific Studies, Hotel Studies Department, Heliopolis, Cairo, Egypt
E-mail: mohamedfathy@gmail.com, ORCID 0000-0002-9981-4869
***** University of Sadat City, Faculty of Tourism and Hotels, Sadat City, 32897, Egypt
E-mail:elshaerabdallah66@yahoo.com, ORCID: 0000-0002-7801-2111

Abstract

The relationship between the humble behavior of leaders and the voluntary workplace green behaviors (VWGB) of their employees is critical to affecting the overall green performance of an organization, particularly in the situation of COVID-19 pandemic. Traditionally, most studies focus more on the importance of leadership effectiveness, but few research studies investigate the leadership approach and its psychological mechanisms that motivate voluntary positive behavior and the efficiency of the overall performance. Thus, the authors conceptualize a research model of humble leadership that investigates the impact of humble leadership on voluntary green behavior and green performance via job autonomy and the green supporting climate. To verify the research hypotheses, 692 online and in-person questionnaires were analyzed using Smartpls-SEM. The results showed a positive association between humble leadership and green performance, and VWGB mediates this relationship. In addition, job autonomy and green supporting climate were confirmed to mediate the association of humble leadership and VWGB; and moderate the relationship of VWGB and green performance, respectively. Notably, this study is one of the few studies in the hotel sector that look at green performance through the lens of humble leadership and VWGB.

Key words: humble leadership, voluntary green behavior, green performance, job autonomy, green supporting climate, green hotels

Streszczenie

Związek między skromnym zachowaniem liderów a dobrowolnymi zachowaniami ekologicznymi w miejscu pracy (VWGB) ich pracowników ma kluczowe znaczenie dla ogólnego wpływu na ekologiczne wyniki organizacji, szczególnie w sytuacji pandemii COVID-19. Tradycyjnie większość badań koncentruje się bardziej na znaczeniu skuteczności przywództwa, ale niewiele badań dotyczy podejścia przywódczego i jego mechanizmów psychologicznych, które motywują dobrowolne pozytywne zachowania i ogólną wydajność. W ten sposób autorzy konceptualizują model badawczy pokornego przywództwa, który bada wpływ pokornego przywództwa na dobrowolne ekologiczne zachowanie i ekologiczne wyniki poprzez autonomię pracy i sprzyjający zielony klimat. Aby zweryfikować hipotezy badawcze, przeanalizowano 692 kwestionariusze za pomocą oprogramowania Smartpls-SEM. Wyniki wykazały pozytywny związek między skromnym przywództwem a ekologicznymi rezultatami, a VWGB pośredniczy w tym związku. Ponadto potwierdzono, że autonomia pracy i klimat wspierający ekologię pośredniczą w powiązaniu pokornego przywództwa i VWGB; i mogą moderować związek, odpowiednio, VWGB i ekologicznej wydajności. Warto zauważyć, że to badanie jest jednym z niewielu w sektorze hotelarskim, które analizują ekologiczne wyniki przez pryzmat skromnego przywództwa i VWGB.

Słowa kluczowe: pokorne przywództwo, dobrowolne ekologiczne zachowanie, ekologiczne działanie, autonomia pracy, zielony klimat wspierający, zielone hotele

Problemy Ekorozwoju 17(2)2022: 230-242

DOI: 10.35784/pe.2022.2.25

PDF (FULL PAPER)