Evaluation of Social Protection Performance in EU Countries: Multiple-criteria Decision Analysis (MCDA)

Ocena skuteczności ochrony socjalnej w krajach UE: Wielokryterialna analiza decyzji (MCDA)

Milan Marković*, Jelena J. Stanković**, Panagiota Digkoglou***,
Ivana Marjanović****

*University of Niš, Innovation Centre, Univerzitetski trg 2, 18000 Niš, Serbia
E-mail (Corresponding Author): markovicmilan89@gmail.com,
ORCID ID: 0000-0002-9617-6697
**University of Niš, Faculty of Economics, Trg kralja Aleksa IMCSAdra Ujedinitelja 11, 18000 Niš, Serbia
E-mail: jelena.stankovic@eknfak.ni.ac.rs, ORCID ID: 0000-0002-9875-9861
***University of Macedonia, Egnatia 156, Thessaloniki, Central Macedonia 546 36, Greece
E-mail: gdigkoglou@uom.edu.gr, ORCID ID: 0000-0001-7101-5136
****University of Niš, Faculty of Economics, Trg kralja Aleksandra Ujedinitelja 11, 18000 Niš, Serbia
E-mail: ivana.veselinovic@eknfak.ni.ac.rs, ORCID ID: 0000-0002-9526-0467

Abstract

The paper aims to rank European Union (EU) countries according to the composite index, which uses selected social protection indicators from the relevant database at EU level – Eurostat. The total score of social performance for 2020 was determined using the CRITIC-TOPSIS framework. The study showed that Austria, Luxembourg and Germany, respectively, had the best level of social protection, while Latvia, Romania and Spain were at the bottom, as the countries with the worst values of indicators. The importance of research is reflected in the fact that the social component of sustainable development is still not sufficiently researched, especially when it comes to the application of multi-criteria analysis methods in the empirical analysis of social sustainability. In this regard, depending on the obtained performance values, socio-economic policymakers can redesign existing measures and programs, as well as the amounts of social transfers to certain EU member states. The authors expect that the results of the study will help build higher social standards and well-being in the EU.

Key words: social sustainability, social protection, socio-economic indicators, poverty, unemployment, CRITIC-TOPSIS method, EU countries

Streszczenie

Artykuł ma na celu uszeregowanie krajów Unii Europejskiej (UE) według złożonego indeksu, który wykorzystuje wybrane wskaźniki ochrony socjalnej z odpowiedniej bazy danych na poziomie UE – Eurostatu. Ostateczny wynik wskaźników społecznych za rok 2020 został określony za pomocą modelu CRITIC-TOPSIS. Badanie wykazało, że odpowiednio Austria, Luksemburg i Niemcy miały najwyższy poziom ochrony socjalnej, podczas gdy Łotwa, Rumunia i Hiszpania to kraje o najgorszych wartościach wskaźników. O wadze badań świadczy fakt, że społeczny komponent zrównoważonego rozwoju wciąż nie jest dostatecznie zbadany, zwłaszcza jeśli chodzi o zastosowanie metod analizy wielokryterialnej w empirycznej analizie zrównoważenia społecznego. W tym zakresie, w zależności od uzyskanych wyników, decydenci społeczno-gospodarczy mogą przeprojektować istniejące środki i programy, a także wysokość transferów socjalnych do niektórych krajów członkowskich UE. Autorzy spodziewają się, że wyniki badania pomogą w budowaniu wyższych standardów społecznych i dobrobytu w UE.

Słowa kluczowe: zrównoważoność społeczna, ochrona socjalna, wskaźniki społeczno-ekonomiczne, ubóstwo, bezrobocie, metoda CRITIC-TOPSIS, kraje UE

Problemy Ekorozwoju 17(2)2022: 124-132

DOI: 10.35784/pe.2022.2.13

PDF (FULL PAPER)