Number 9(2)2014

Table of Contents

Józef Marceli Dołęga (1940 – 2014) In Memory Of
Józef Marceli Dołęga (1940-2014) Ku pamięci
Artur Pawłowski

Philosophy of the Sustainable Development and the Sustainable Future of Humankind – the Survival of Humanity
Filozofia rozwoju zrównoważonego i zrównoważona przyszłość – przetrwanie ludzkości
Timi Ecimovic, Roger Haw, Igor Kondrashin, Raoul Weiler, Fidel Gutierrez Vivanco et al.

A Conceptual Framework for Business Model Innovation: The Case of Electric Vehicles in China
Koncepcyjne ramy dla modelowych rozwiązań biznesowych: przypadek samochodów elektrycznych w Chinach
Luning Shao, Yixi Xue, Jianxin

Marketing and Sustainable Development
Marketing wobec zrównoważonego rozwoju
Stanisław Skowron, Barbara Szymoniuk

Green Information Technology Practices among IT Professionals: Theory of Planned Behavior Perspective
Praktyki zielonych technologii informatycznych wśród profesjonalistów
z zakresu IT – perspektywa teorii planowanego zachowania
Ibrahim Akman, Alok Mishra

The Impact of Environmental Preferences on Public Supporting for the River Ecosystem Restoration Program in China
Wpływ uwarunkowań środowiskowych na społeczne poparcie dla Programu odnowy środowiska rzecznego w Chinach
Yifei Zhang, Sheng Li

Role of Religion as a Social Institution in Sustainable Development: View from Ukraine
Znaczenie religii i instytucji społecznych w kontekście rozwoju zrównoważonego – przykład Ukrainy
Inna Semenenko, Ruslan Galgash

Sisyphean Struggle or Pyrrhic Victory?
Syzyfowy trud, czy pyrrusowe zwycięstwo?
G Venkatesh

Food Safety and Sustainable Development
Bezpieczeństwo żywnościowe w zrównoważonym rozwoju
Piotr Krajewski

Cereals – Health or Disease
Zboża – zdrowie czy choroba
Aleksandra Badora, Jolanta Kozłowska-Strawska, Jolanta Domańska, Tadeusz Filipek

Eco-energy Anthroporessure in the Agricultural Landscape
Antropopresja eko-energetyczna w krajobrazie rolniczym
Elżbieta Jolanta-Bielińska, Barbara Futa, Stanisław Baran, Lucjan Pawłowski

Shale Gas Extraction in Poland in the Context of Sustainable Development
Wydobycie gazu łupkowego w Polsce w kontekście zrównoważonego rozwoju
Jakub Kronenberg

Drinking Water Consumption in Cracow – Assessment from Sustainable Development Perspective
Konsumpcja wody pitnej w Krakowie – próba oceny z perspektywy zrównoważonego rozwoju
Tomasz Stypka, Katarzyna Berbeka

Urban Flooding and Sustainable Land Management – a Polish Perspective
Powodzie miejskie i zrównoważona gospodarka terenami – polska perspektywa
Zbigniew W. Kundzewicz, Piotr Kowalczak

Perspectives for Development of Hydrotechnical Infrastructure in Poland in View of the European Union Water Policy
Perspektywy rozwoju infrastruktury hydrotechnicznej w Polsce na tle unijnej polityki wodnej
Tomasz Walczykiewicz

Multifunctional and Multiscale Aspects of Green Infrastructure in contemporary Research
Multifunkcjonalność zielonej infrastruktury we współczesnych badaniach
Anna Zaręba