A Conceptual Framework for Business Model Innovation: The Case of Electric Vehicles in China

Koncepcyjne ramy dla modelowych rozwiązań biznesowych: przypadek samochodów elektrycznych w Chinach

Luning Shao*  Yixi Xue**   Jianxin You***

School of Economics &Management, Tongji University, Shanghai, 200092, China
E-mails: *shaoluning@tongji.edu.cn; ** nkxueyixi@sina.com (corresponding author); ***yjx2256@vip.sina.com

Abstract

EVs (electric vehicle), as sustainable technologies, hold the potential to achieve the sustainability of the transport system and challenge the prevailing business models of internal combustion engines (ICEs). To unlock the dominant logic of ICEs and promote the diffusion of EVs, Business model (BM) innovation is necessary. However, BM innovation for EVs still faces many obstacles. This paper makes contribution theoretically and practically by constructing a “3-7” system and proposing a two-phase conceptual framework for BM innovation of EVs. The case of Shenzhen City, China is studied to illustrate how the “3-7” system and two-phase conceptual framework is applied. Based on the case study, this paper concludes two new barriers that are not highlighted by the previous literature and makes a number of suggestions to help address the issues found in BM innovation.

Key words: Business model innovation, electric vehicles, “3-7” structure system, two-phase conceptual framework, value network

Streszczenie

Samochody elektryczne (EVs – electric vehicles), jako technologie prośrodowiskowe  mogą doprowadzić do zrównoważoności całego systemu transportowego, stanowiąc tym samym wyzwanie dla dominującego modelu biznesowego tradycyjnych pojazdów spalinowych.  Aby przełamać monopol maszyn spalinowych i doprowadzić do upowszechnienia samochodów elektrycznych, konieczne jest opracowanie biznesowego modelu innowacji. Niestety, w przypadku samochodów elektrycznych nadal napotyka on na wiele przeszkód. W tym artykule proponujemy rozwiązania zarówno na płaszczyźnie teoretycznej, jak i praktycznej, proponując system „3-7” i składające się z dwóch faz ramy konceptualne. W celach zobrazowania tego systemu wybrano przypadek miasta Shenzen w Chinach. Na tej podstawie w dyskusji zidentyfikowano dwie nowe bariery, który nie były dotąd omawiane w literaturze i zaproponowano szereg nowych rozwiązań, które powinny przyczynić się do rozwiązania istniejących problemów.

Słowa kluczowe: modelowa innowacja biznesowa,  samochody elektryczne, system strukturalny „3-7”, dwu-fazo- we ramy konceptualne, wartość sieci

Problemy Ekorozwoju 9(2)2014: 27-37

PDF (FULL PAPER)