Perspectives for Development of Hydrotechnical Infrastructure in Poland in view of the European Union Water Policy

Perspektywy rozwoju infrastruktury hydrotechnicznej w Polsce na tle unijnej polityki wodnej

Tomasz Walczykiewicz

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie, ul. P. Borowego 14, 30-215 Kraków, Poland
E-mail: tomasz.walczykiewicz@imgw.pl

Abstract

The article presents general conditions and perspectives for development of hydrotechnical infrastructure in Poland, as compared to the European Union water policy, which take into account demands of sustainable development. The hydrotechnical infrastructure analyzed in the article includes technical projects associated with flood control, water power engineering and water transport. Poland is in a particular situation because, due to historical determinants, including partition of its territory and war damages, the development of water management processes which may be observed in western European countries proceeded  at a slower pace or simply did not take place at all. The current water policy stemming from the Water Framework Directive should be based on harmonization of economic growth and environmental requirements. In addition, cohesive sectoral planning documents are required. It is also imperative that water management plans for river basins take priority over other water management plans.

Key words: directive, hydromorphology, flood, water power engineering, shipping, development

Streszczenie

W artykule przedstawiono uwarunkowania i perspektywy rozwoju infrastruktury hydrotechnicznej w Polsce na tle unijnej polityki wodnej, uwzględniającej wymagania zrównoważonego rozwoju. Infrastruktura hydrotechniczna analizowana w artykule obejmuje przedsięwzięcia techniczne związane z ochroną przed powodzią, hydroenergetyką i transportem wodnym. Polska znajduje się w szczególnej sytuacji, bowiem, z racji uwarunkowań historycznych w tym zaborów i zniszczeń wojennych, procesy dotyczące rozwoju gospodarki wodnej zauważalne w krajach Europy Zachodniej zostały spowolnione lub wręcz nie zaistniały. Obecna polityka wodna wynikająca z Ramowej Dyrektywy Wodnej powinna być oparta na harmonizowaniu rozwoju gospodarczego i wymagań środowiskowych. Ponadto wymagana jest spójność sektorowych dokumentów planistycznych i nadrzędność planu gospodarowania wodami dla dorzecza w stosunku do innych planów z zakresu gospodarki wodnej.

Słowa kluczowe: dyrektywa, hydromorfologia, powódź, hydroenergetyka, żegluga, rozwój

Problemy Ekorozwoju 9(2)2014: 139-147

PDF (FULL PAPER)