Urban Flooding and Sustainable Land Management – Polish Perspective

Powodzie miejskie i zrównoważona gospodarka terenami – polska perspektywa

Zbigniew W. Kundzewicz*,**, Piotr Kowalczak*

*Institute for Agricultural and Forest Environment, Polish Academy of Sciences, Poznań, Poland
**Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), Potsdam, Germany
E-mail: kundzewicz@yahoo.com

Abstract

There have been many events connected with damaging abundance of water in Polish towns in recent decades. Some of them have been caused by flood waves on rivers passing through towns. Others have been caused by intense precipitation overwhelming the capacity of storm sewer systems. A brief review of the topical area of urban floods in Poland in last decades is provided. Mechanisms responsible for increase of flood risk are discussed in a systematic manner. In result of multiple mechanisms, the frequency of inundations has increased and is likely to increase further. Examples of sustainable management issues related to floods are reviewed. Flood protection and flood preparedness are examined in the sustainability context.

Key words: urban floods; land management; sustainable development; Poland

Streszczenie

W ostatnich latach w Polsce miało miejsce wiele niebezpiecznych zdarzeń związanych z niszczącą siłą wody. Niektóre z nich były spowodowane falami powodziowymi płynącymi przez mijające miasta rzeki. Inne uwarunkowane były intensywnymi opadami przekraczającymi pojemność systemów kanalizacji deszczowej. W tej pracy dokonano przeglądu tego typu zdarzeń z okresu ostatnich kilku dekad. Omówiono i usystematyzowano mechanizmy przyczyniające się  do obserwowanego wzrostu zagrożenia powodziowego. Przedstawiono przykłady zrównoważonego zarzadzania w kontekście powodziowym. Przeanalizowano także  istniejącą ochronę przeciwpowodziową i poziom przygotowania na przyjęcie powodzi. 

Słowa kluczowe: powodzie miejskie, zarządzanie terenem, zrównoważony rozwój, Polska

Problemy Ekorozwoju 9(2)2014: 131-138

PDF (FULL PAPER)