Food Safety and Sustainable Development

Bezpieczeństwo żywnościowe w zrównoważonym rozwoju

Piotr Krajewski

Faculty of Law and Administration, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Warszawska 98, 10-702 Olsztyn, Poland
E-mail: piotr529@wp.pl

Abstract

Genetic engineering is most often (and apparently rightly) associated with modern agriculture and food production. But besides the real and potential advantages derived from manipulating genes of living organisms, related threats should also be noted. Food and food production provides the basis for the existence and functioning of our civilisation. Tools used by man to sustain his existence affect the environmental conditions which, in turn, determine the production capacities and availability of natural resource diversity. Therefore, human life depends on it. Their careful use will ensure development, while a lack of prudence or control over undertaken actions may have serious economic and ecological consequences.

Key words: food safety, sustainable development, GMO, genetically modified organisms

Streszczenie

Inżynieria genetyczna najczęściej (i chyba słusznie) jest kojarzona z nowoczesnym rolnictwem i produkcją żywności. Jednakże obok rzeczywistych i potencjalnych korzyści płynących z manipulowania genami organizmów żywych należy dostrzec niebezpieczeństwa z tym związane. Żywność i produkcja żywności jest bazą istnienia i funkcjonowania naszej cywilizacji. Od narzędzi jakich człowiek używa dla podtrzymania swojej egzystencji zależą warunki środowiska, które z kolei decydują o możliwościach produkcyjnych i dostępności różnorodności bogactw natury. Od tego zależy więc byt człowieka. Roztropne z nich korzystanie zapewni rozwój; natomiast brak przezorności i kontroli działań może skutkować poważnymi konsekwencjami gospodarczymi i ekologicznymi.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo żywnościowe, ekorozwój, GMO, organizmy genetycznie modyfikowane

Problemy Ekorozwoju 9(2)2014: 79-86

PDF (FULL PAPER)