The Impact of Environmental Preferences on Public Supporting for the River Ecosystem Restoration Program in China

Wpływ uwarunkowań środowiskowych na społeczne poparcie dla Programu odnowy środowiska rzecznego w Chinach

Yifei Zhang*, Sheng Li**

*International Business School, Shanghai University of International Business and Economics, Shanghai, China, 201620
E-mail: yifei_zhang@126.com
** Department of Agricultural Economics, Auburn University, USA,36849-5406 and Department of Economic and Management, Shanghai Ocean University, Shanghai, China, 201306
E-mail: szl0042@auburn.edu

Abstract

Restoration of the urban river system is urgently needed as urban river pollution is becoming an important environmental problem in China. Apart from the technical challenge, explicitly including the local residents’ preferences toward ecosystem management and restoration often is critical for municipal planners and policy implementation. This study used a contingent valuation method to estimate the public preferences for supporting urban river restoration in Hangzhou and Nanjing, China. The results show that environmental preferences including perception, beliefs and past behavior were better explanatory variables than socio-demographic characteristics for explaining people’s support for ecosystem restoration actions. But the respondents’ demand and supply on environment goods are mismatch. People want better environments goods but they are unwilling to make an effort to build the environments. We also find that the average conjectural payment for the restoration project is only 36 Yuan RMB per capital. Efforts to assess and foster support for urban ecosystem restoration should be pay more attentions to the public’s perception, beliefs and past behavior.

Key words: river restoration, public preference, environmental awareness, city planning, water quality, urbanization, China

Streszczenie

Odnowa środowiska rzecznego na terenach zurbanizowanych staje się w Chinach ważnym problemem środowiskowym, z uwagi na wysoki poziom zanieczyszczeń. Oprócz wyzwań technicznych, wyraźne uwzględnienie preferencji lokalnych społeczności odnoszących się do zarządzania środowiskiem i jego restytucji stanowi istotne wyzwanie dla miejskich planistów i wdrażanych programów. W tym artykule zastosowano metodę wyceny warunkowej w celu określenia społecznych preferencji związanych z wdrażanym programem odnowy środowiska rzecznego w Hangzou i Najing w Chinach.  Otrzymane wyniki pokazują, że preferencje środowiskowe (uwzględniające percepcję, przekonania i dotychczasowe wzorce zachowania) okazały się być trafniejszymi zmiennymi wyjaśniającymi, niż wskaźniki społeczno-demograficzne, w kontekście wyjaśniania poziomu społecznego wsparcia dla działań podejmowanych na rzecz restytucji środowiska. Zarazem popyt i podaż respondentów na dobra środowiskowe rozmijają się. Ludzie oczekują lepszej jakości środowiska, ale nie są zainteresowani podejmowaniem osobistych działań w tym kierunku. Okazało się także, że przeciętny poziom hipotetycznego finansowego wsparcia respondentów dla działań na rzecz środowiska wynosi zaledwie 36 yuanów RMB za kapitał. Wysiłki w celu oceny i kształtowania wsparcia dla odbudowy środowiska powinny w większym stopniu zwracać uwagę na społeczny odbiór podejmowanych działań, ludzkie przekonania i dotychczasowe wzorce zachowania.

Słowa kluczowe: restytucja środowiska wodnego,  preferencje społeczne,  świadomość ekologiczna,  planowanie miast, jakość wody, urbanizacja, Chiny

Problemy Ekorozwoju 9(2)2014: 55-64

PDF (FULL PAPER)